Aktuálne Obstarávania


Našim cieľom je identifikovať a notifikovať uchádzačov, ktorí by sa mali zapojiť do verejných obstarávaní. Pomocou algoritmov na strojové spracovanie textu hľadáme víťazov podobných obstarávaní v minulosti. Veríme, že pomôžeme menším firmám nájsť nové príležitosti, a že zvýšením konkurencie pomôžeme štátu získať kvalitnejšie a lacnejšie služby.

Legenda

Číslo v krúžku (13) udáva počet podobných obstarávaní v minulosti, ktoré sme našli. Maximálne však 20. Zobrazíte ich kliknutím na názov obstarávania.

Počet hviezdičiek udáva podobnosť obstarávaní: veľmi podobné ( ★★★ ), podobné ( ★★ ), trochu podobné ().Vestník 23. máj 2018 (2018/101)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach - Obec Čakanovce Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves20 ★★
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o. - BSystems, s.r.o. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Vákuová naparovacka3 ★★
Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice - Obec Vojčice Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica4 ★★
Inovácia technologického procesu výroby a rozšírenie technologických možností pri výrobe nadrozmerných prepravných obalov z vlnitej lepenky - Big Box, s.r.o. Výsekový poloautomat na výrobu obalov z lepenky5 ★★
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Ratkovské Bystré - Obec Ratkovské Bystré Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň20 ★★
Dodávka meteorologických údajov zo SHMÚ pre jednotný cestný meteorologický systém BorrmaWeb - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav Dodávka meteorologických údajov zo SHMÚ pre jednotný cestný meteorologický systém BorrmaWeb3 ★★★
Revitalizácia centra obce Čierny Balog - Obec Čierny Balog Revitalizácia centra obce Jánovce20 ★★
Materská škôlka v obci Mirkovce - Obec Mirkovce Rekonštrukcia materskej škôlky12 ★★
Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022-Most cez potok Malina-Malacky - Regionálne cesty Bratislava a.s. „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
Novostavby Materskej školy Ruská - Obec Ruská Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa - Obec Veľká Čausa Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v Patinciach20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie - BGV, s.r.o. SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice - Obec Tvrdomestice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Nižný Mirošov20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly - GURMAN, s.r.o. SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia20 ★★★
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA STRÁŇAVY - Obec Stráňavy Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA - Obec Udiča Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – časť stavebné práce5
Rekonštrukcia domu smútku v obci Senohrad - Obec Senohrad REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU – NIŽNÁ PISANÁ20 ★★★
Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete - Mesto Detva Inžinierske siete k IBV Rovinky II.a etapa1
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme - BIOMIN, a.s. Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.3
Monitoring podnikateľského prostredia – analýzy - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania /NARMSP/ Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť na životné prostredie4
DODÁVKA MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ, WEBOVÉHO PORTÁLU A TECHNICKÉHO VYBAVENIA - Profeee s. r. o. Mobilný operátor1
Nákup domácich plastových kompostérov - Obec Svinná Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany6
Rozšírenie dopravných a logistických služieb spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. (VO2) - SPEED LINE, s.r.o. Automatický logistický buffer a prekladač vrátane príslušenstva6
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom - TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Dom smútku v obci Michajlov - Obec Michajlov Dom smútku Proč20 ★★★
Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov - MPC PLUS spol. s r.o. SARP spol. s r.o. Výrobná linka - cestoviny!!!  5 ★★
Nákup kompostérov do domácností v obci Jatov - Obec Jatov Dodávka kompostérov pre domácnosti5 ★★
Technológia zberného dvora - Zberný dvor, TSM Dubnica nad Váhom - TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Prístavba a nadstavba objektu - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, SNP 8 Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach20 ★★
Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu - Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej6
Slovenské Kartingové Centrum - SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. Revitalizácia centra obce Lužianky4 ★★
Rekonštrukcia Myjavská pekáreň, s.r.o. - Myjavská pekáreň, s.r.o. Výstavba ubytovacieho zariadenia Vysoké Tatry- Nový Smokovec.20 ★★
Zariadenia pre technologické spracovanie mäsových a mliečnych výrobkov - Patrik Vlček Vybudovanie prevádzok spracovania mliečnych a mäsových výrobkov, Senica20 ★★★

Vestník 22. máj 2018 (2018/100)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti CS print - CS print, s.r.o. HALLE HOLDING, s.r.o. Rast konkurencieschopnosti spoločnosti H3, s.r.o. prostredníctvom nákupu modernej linky na výrobu sviečok a náplní do kahancov20 ★★
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď - Energetika Sereď, s.r.o. Domové odovzdávacie stanice tepla okruh kotolne Matejovce, Poprad!  19 ★★
Stroje súvisiace s recykláciou NO - DOPABAL s.r.o. Zavedenie progresívnych technologických zariadení na recykláciu plastov8 ★★
Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla - Teplo GGE s. r. o. TENZA, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 9952
Generálna oprava vozidiel TATRA - Žilinský samosprávny kraj Generálna oprava vozidla TATRA v počte 10 ks20 ★★★
Komplexné poistenie majetku - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.20 ★★★
Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF a geriatrie. - Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky6
Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív - GBS group, s.r.o. Teleskopický manipulátor!  9
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov.” - ETOP International, s.r.o. Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov10 ★★★
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015.!  12 ★★
ŽST Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Vybudovanie cyklotrasy7 ★★
Technológia na potlač a spracovanie lepiacich pások z biodegradovateľných materiálov - S-eko, s.r.o. ATABA group s.r.o. Technologická linka na výrobu PET viazacích pások12
Výrobná linka tesárskych konštrukcií - MARUNA, s.r.o. Hydra S.r.l. Nákup inovatívnej výrobnej linky13
Laser - DRC, s.r.o. Laser na vaporizáciu prostaty!!  9 ★★
Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry - Národné centrum zdravotníckych informácií Šifrovanie DWDM komunikácie13 ★★
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti SLER, s. r.o. obstaraním nových inovatívnych technológií - SLER, s. r. o. MAPRO spol. s.r.o. Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - Press s.r.o.4
Technické a technologické zariadenie - Mesto Kysucké Nové Mesto Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, technológia20
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá18 ★★★
Linka na drvenie, pranie a prepracovanie nebezpečných odpadov - DOPABAL s.r.o. Anna Krištanová - Ekologické služby Nakladanie s nebezpečným odpadom4
Ovocie a zelenina DNS - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál18 ★★
„Modernizácia Študentského domova UKF Brezový háj – 1. etapa“ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Základná škola Malonecpalská 37, Prievidza - sanácia statických porúch bloku G3
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie pre schválenie typu PZ C-30 pre obdobie 2014-20192 ★★★
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Celoročná nápravná údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly1 ★★★
Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR, v zmysle zákona č.91/2016 Z.z. a optimalizácia IS GP SR - Generálna prokuratúra SR Dopracovanie IS GP SR_zákon č. 91/2016_nultá etapa!  7 ★★
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „Poskytnutie štandardnej technickej podpory softvérových produktov Oracle“!  13
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marek Hlaváčik - Kominárske služby Čistenie, kontrola a preskúšanie komína v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky7 ★★★
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe - Štatistický úrad Slovenskej republiky Štátna štatistika Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2010 - 20122
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. - BlueFish s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MT SOLAR s.r.o. nákupom inovatívnych technológií20 ★★
Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny - RealPlus Stav s.r.o. Nákup drevných pilín z mäkkých ihličnatých drevín - smreku, max. 5 % jedľa. Požadované kvalitatívne vlastnosti pilín budú spĺňať nasledovné technické parametre: Priemerná vlhkosť: 40 % Obsah kôry: maximálne 0,5% obsahu Čerstvosť pilín: maximálne jeden týždeň od porezu dreva Frakcia materiálu: piliny s frakciou 0 5 mm Podiel väčších častí dreva do 5 % Piliny musia byť biele a nemôžu obsahovať kôru (max. 0,5 % obsahu)8 ★★
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR - Národná transfúzna služba SR Sanitné vozidlo!!  20 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware - KABEL TELEKOM, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MT SOLAR s.r.o. nákupom inovatívnych technológií20
Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym (VO2) - BlackBerry, s.r.o. Starostlivosť, údržba a vývoj softvérovej aplikácie Distribučný informačný systém11
Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom - Bratislavské regionálne ochranárske združenie Štúdia dopadov sústavy NATURA na dopravnú infraštruktúru4
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát - Rearden Steel s.r.o. Aplikačná podpora výskumu vývoj 13 metód merania vybraných parametrov vnútorného prostredia v rámci projektu: Štúdia o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy.2
Kolesové rýpadlo s procesorovou hlavicou - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lopatové rýpadlo na plávajúcu plošinu BD Kunov!  5 ★★
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet - Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet3 ★★★
Grejder - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodanie motorového vozidla.1
Obstaranie troch typov kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Kochleárne implantáty a rečové procesory6 ★★★
Antiinfektíva - Univerzitná nemocnica Martin Liečivá!!  19 ★★★
Výmena chladiaceho zariadenia - časť "chladenie" zimný štadión P. Demitru Trenčín - Mesto Trenčín Výmena chladiaceho stroja - ústredie9 ★★
Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce - Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva - dokončenie9
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky - Slovenská správa ciest I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty4
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Sečianky - Obec Sečianky Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Oščadnica11 ★★
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov” - ETOP International, s.r.o. Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov13 ★★★
CNC linky na rezanie, vysekávanie a tvárnenie plechov_II - TECHNOV, s.r.o. Dodávka CNC!  20 ★★★
Zariadenie na rezanie špeciálnych materiálov - ZVS-ENCO, a.s. Obstaranie laserového rezacieho zariadenia6 ★★★
Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ - Mesto Poprad „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia - Mesto Nitra Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčíkovce2
Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš - Obec Beňuš Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Oravská Lesná - rekonštrukcia kotolne v ZŠ20 ★★★
Prístavba materskej školy - Mesto Medzev Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
ZMENA VYUŽITIA ŠPORTOVEJ HALY NA KRYTÚ TRŽNICU, RAJEC - Mesto Rajec Rekonštrukcia športovej haly Snina7
Plaváreň Snina - Mesto Snina Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany16 ★★★
Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri - Mesto Banská Bystrica Rozšírenie nového cintorína – 1.etapa20 ★★
Podhorany-vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3. etapa - Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie – 2.etapa20 ★★★
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica - Teplo GGE s. r. o. TENZA, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 99510

Vestník 21. máj 2018 (2018/99)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní - Mesto Trenčín Rekonštrukcia spojovacej chodby pavilónov B1-CH112 ★★
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov - Obec Jasenov Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ ul.Belanská, Liptovský Hrádok15 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica. - Mesto Považská Bystrica Zníženie energetickej náročnosti budov MSÚ Rimavská Sobota20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma na rok 201720 ★★★
Komunitné centrum, Spišský Štiavnik - Obec Spišský Štiavnik Komunitné centrum Kecerovce17 ★★★
Multifunkčný objekt pri Obecnom úrade v Kamennej Porube - Obec Kamenná Poruba Zateplenie a oprava konštrukcii telocvične pri ZŠ Svinná12
Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne - MARBOX, s.r.o. S.A.F. Praha spol. s r.o. Lakovňa s odsávacími stenami4 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Bitúnkovej ulici - Mesto Nové Zámky Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok20 ★★★
Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici - Slovenské elektrárne, a.s. Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce r. 2016-20172
Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o - TITAN - Tatraplast, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o., zavádzaním nových inovatívnych technológií17
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov - IVIM s.r.o. Trebišov Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti IVIM s.r.o. Trebišov20 ★★

Vestník 18. máj 2018 (2018/98)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory - Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory.8 ★★★
Podpora a rast inovačnej kapacity ITES Vranov, s.r.o. - ITES Vranov, s.r.o. Revitalizácia centra obce Lužianky4
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - stavebná časť - ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. Technické zabezpečenie triedenia a zhodnocovania BRO v obci Lučatín!  17 ★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INT - COR - INT-COR, spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oprava personalizačného zariadenia Datacard® PB6500 a s tým súvisiaca zmena zdrojového kódu Personalizačného systému MV SR - II.8 ★★★
Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK - SUPRATEK s.r.o. Inovácia technologického vybavenia Strojspiš, spol. s r.o.20 ★★
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SAWIUS s. r. o. - SAWIUS s. r. o. Obstaranie technológie pre spoločnosť Biofarma Turie, a.s.20 ★★
Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie PPD a CR systémov - AD control, s.r.o. AMTECH, s.r.o. Automatický kontrolný systém (AOI) pre SMT3
CYKLOCENTRUM Báč - Obec Báč Novostavba 18 BJ Pukanec - nájomné byty10
Rozšírenie školskej jedálne - Mesto Stupava Rekonštrukcia KD v obci Kukučínov20 ★★
Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave - Mesto Trnava Búracie práce - asanácia objektov v areáli bývalej IV. Základnej školy, Na Hôrke 1754/2, Zvolen1
Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice v obci Trenčianske Stankovce - Obec Trenčianske Stankovce Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná5 ★★
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom na vydanie stavebného povolenia pre projekt Brezno – protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok, I. etapa - Mesto Brezno Protipovodňové opatrenia obce Vlachy9 ★★
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti - Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III-3822-HS20 ★★
Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie3 ★★★
Spracovanie a dodanie PSA modelov a štúdií pre 1. a 2. blok JE EMO. - Slovenské elektrárne, a.s. Modernizácia ZŠ a MŠ Ľubeľa20
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik „Mapy"2 ★★
Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Medicinálne a technické plyny9 ★★★
Lieky ATC skupiny B02BD02 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
Účinná látka Treprostinilum - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Lieky20 ★★★
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Očkovacie látky11 ★★★
Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC.15 ★★

Vestník 17. máj 2018 (2018/97)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Výmena dielu RTG lampy pre CT prístroj - NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Oprava CT prístroja - výmena RTG lampy20 ★★★
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši - Mesto Liptovský Mikuláš Miroslav Greško - BIELOSTAV Zimný štadión, Banská Bystrica - prestavba južnej tribúny II. etapa,3
Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie - Obec Čierny Balog Turcovce - rekonštrukcia miestnych komunikácií20 ★★
Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa - Mesto Sobrance Bytové domy Dobšiná20 ★★★
Nový park v Leopoldove - Mesto Leopoldov SO 01 - rekonštrukcia kultúrneho domu, Bajč, SO 02 - prípojka vody, SO 03 - kanalizačná prípojka, SO 04 - prípojka plynu, SO 05 - elektrická prípojka a športovo-relaxačný park11
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, as - BUKOCEL, a.s. Dodávka tepla pre Inštitút pre verejnú správu16
Materská škola Trhovište - Obec Trhovište Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★★
Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad - Mesto Poprad Turcovce-revitalizácia verejného priestranstva5
Inovácia procesu vo firme Oto Almási - AVATS - Oto Almási - AVATS Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS15
Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia tunela Branisko - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia20
Inovatívne technológie pre spoločnosť BEHMAR, s. r. o. - BEHMAR, s.r.o. INTECH, s.r.o. Rozšírenie výrobných operácií v spoločnosti PMR, s.r.o. obstaraním CNC elektromechanickej ohýbačky plechu7 ★★
Laboratórne myši a spotrebný materiál - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ústav experimentálnej farmakológie a toxiklógie SAV Laboratórne myši19 ★★★
OBNOVA AMFITEÁTRA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Mesto Kráľovský Chlmec Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača“!  7 ★★
Prístavba a nadstavba materskej školy - zvýšenie kapacaty v obci Spišské Bystré - Obec Spišské Bystré Materská škola Buzica - stavebná časť17
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši - Obec Malý Horeš Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom20 ★★★
„Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých“ - Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Dodávka výťahu a stavebné úpravy stolnotenisového centra20
VÝSTAVBA BUDOVY ARCHÍVU A SKLADOVEJ HALY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Skladové haly4 ★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Farmácia Martin a.s. - Farmácia Martin a.s. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Rekonštrukcia krematória - Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia11 ★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s. - ANEKO SK, a.s. Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske18
Dokončenie stavebných úprav, nadstavby a prístavby Kultúrneho domu Lisková - Obec Lisková Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba Kultúrneho domu Lisková!  20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti M-TEC, s.r.o. - M - TEC,s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000. - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Metrologické služby-kalibrácia meradiel13
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany - Obec Dolné Orešany Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla20 ★★★
Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník - Obec Prašník Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla20 ★★★

Vestník 16. máj 2018 (2018/96)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Hmota zálievková a lepiaca - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. In-line plnoautomatická lepiaca a skladacia linka 2 in 13
Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi - Mesto Prievidza Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská16 ★★★
LNG autobusy - Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažného autobusu20 ★★★
Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom - Obec Balog nad Ipľom Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení - Mesto Malacky Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách20 ★★★
Zámocké záhrady v Holíči – sprievodca bylinkovou záhradou , etapa I. - Mesto Holíč Martina Kováčová-Carex Poskytovanie služieb a prác spojených s komplexnou údržbou verejnej zelene v meste Hlohovec - mestská časť 1 a Zámocká záhrada7 ★★★
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov - Slovenská pošta, a.s. TSV Papier - Tibor Varga Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov!  20 ★★★
Zberný dvor Lokca – stavebná časť. - Obec Lokca Zberný dvor odpadov Petrova Ves20 ★★★
Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu v spoločnosti Laserpoint s.r.o. - LASER POINT s.r.o. Obstaranie inovatívnych technológií pre výrobu výrobkov z plechu??  8 ★★
Inovácia výroby spoločnosti P M R , s.r.o - P M R , s.r.o. F.M.T. Group s.r.o. Inováciou technológií v prospech kvality výroby4 ★★
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo19 ★★
Údržba a technická podpora NKIS MC Catalogue a Implementácia nových prvkov - Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015.4
Rekonštrukcia mosta z objektu 631a:V1 do objektu 631b:V1 - realizácia - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa!!  8 ★★★
Miestna komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí pre nový stavebný obvod RD Horné Motešice pri škole - Obec Motešice Ing. Marián Sahul STAVEKO Komunikácia, chodníky a predĺženie dažďovej kanalizácie1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina - Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina20 ★★★
Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy - Obec Dunajská Lužná Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o. - INSPECT s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★★
Miestne komunikácie Liesek - Obec Liesek Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií20 ★★
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania /NARMSP/ Prieskum podnikateľského prostredia1
Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom - DONO, spol. s r.o. Prací prach4
„Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TechniCAD, s.r.o. inováciou produkčného procesu“ - TechniCAD, s.r.o. TOS VARNSDORF a.s. Obstaranie horizontálnych vyvrtávačiek1
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z. - Akadémia Muzika Hudobné nástroje15 ★★★
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- 2 fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji - Slovenská správa ciest Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj20 ★★★
Geodetické služby - Západoslovenská distribučná, a.s. Geodetické služby!!  20 ★★★
Prekladateľské a tlmočnícke služby - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Michal Štrpka - ACTA Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb13 ★★★
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Technická podpora pre produkty ORACLE13 ★★
Výroba drevených masívnych priemyselných EKO panelov ako rozšírenie výroby Forest progress, s.r.o. - Forest progress, s.r.o. KÖRA – PACKMAT Machinenbau GmbH Nákup modernej inovatívnej technológie – linky na výrobu pohľadníc2
Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu Blok A,B a Blok C,D Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline!  20 ★★★
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015.20 ★★★
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR. - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ústredie) Juraj Krizsán – Iuste Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj!!  20 ★★
Softvér pre elektronickú knihu jázd - PMP, s.r.o. Nákup zariadení a kníh pre Základnú školu, Školská 1, Ľubica4
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - dodávka technického vybavenia - ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. MKS GmbH Inovácia produktu v spoločnosti TATRA TEXTIL, s.r.o. - VÝROBNÁ LINKA12
LNG čerpacia stanica - Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Revitalizácia vodného zdroja Šáchor15 ★★

Vestník 15. máj 2018 (2018/95)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ8 ★★★
Inovatívna technológia pre spracovanie jačmeňa a výrobu sladu - Tatranská sladovňa, s.r.o. Inovatívna technológia na výrobu a spracovanie polyuretánu v spoločnosti SLOVRES a.s.!  20 ★★★
Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach - Mesto Košice Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec - ľavý most18 ★★
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica - Teplo GGE s. r. o. Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov vykurovania a teplej vody v Galante - Revolučná časť 2. 3.7
Stieracie žreby okamžitej lotérie - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Stieracie žreby okamžitej lotérie3 ★★★
DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA (Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa) - Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa Zateplenie objektu MŠ Čereňany20
Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) - Bratislavský samosprávny kraj Štúdia cyklotrasy "Historická vína cesta na bicykli" - časť Slovensko7
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Poskytovanie služieb podpory Premier Support na produkty Microsoft12 ★★★
Štúdiové kamery - Rozhlas a televízia Slovenska HDTV televízne kamerové reťazce5 ★★★
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory nasadenia funkčného riešenia nové SIPO14
Nákup inovatívnych technológií - ŽOS-EKO, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy EDM, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do procesu highend15
Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov – Brzotín – dodávka technického vybavenia - DVS Trade, s.r.o. SAZUKA a.s. Nákup technologickej linky na recykláciu stavebného odpadu9
Múka s cestoviny - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Dodávka múky, cestovín, ryže, oleja, kryštálového cukru, paradajkového pretlaku a šampiňónov10 ★★
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s.r.o. - Danubius spol. s r. o. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Hankovce20 ★★
Liečivá pre nervový systém - Univerzitná nemocnica Martin Liečivá!!  17 ★★★
Poskytovanie inovatívnych online služieb domom seniorov - HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o. Zariadenie pre seniorov Bernolákovo a 2x12 bytových jednotiek Bernolákovo10
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o. - GLspol, s.r.o. Zvýšenie konkurencie schopnosti spolocnosti REMPrint, s. r. o. modernizáciou výrobných technológií1
Poskytovanie inovatívnych služieb na báze cloudu a virtualizácie procesov - combajn s. r. o. Virtualizácia serverovej infraštruktúry pre Dopravný úrad1
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS - Emlore s. r. o. Podpora a údržba softvérových produktov pre IS ŠP1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď - Energetika Sereď, s.r.o. Domové odovzdávacie stanice tepla okruh kotolne Matejovce, Poprad20 ★★★
VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU - Obec Kokava nad Rimavicou Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A - Obec Križovany nad Dudváhom Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Nižný Hrabovec9
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu - CDL, spol. s r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.2
Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné - Obec Veľké Rovné Komplexná rekonštrukcia MŠ a ZŠ s prístavbou v obci Bajerov20 ★★★
Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave - Ekonomická univerzita v Bratislave Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave11 ★★★
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“ - Obec Jarok Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v Badíne20 ★★
Hencovce - zateplenie objektu dielní ND - BHG Logistika spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkového objektu spoločnosti HECCA, s.r.o.20
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti PASO s.r.o. - PASO s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Drienica - Zberný dvor - Obec Drienica Zberný dvor v obci Dubovany - stavebné práce20 ★★★
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mesto Námestovo AZ-MAN s.r.o. Rekonštrukcia MŠ na Nábreží sv. Cyrila, Prievidza - pavilón "B,C"20
Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Bohdanovce - dokončenie - Obec Bohdanovce Telocvičňa pri ZŠ s MŠ - Bohdanovce20 ★★
Modernizácia a rekonštrukcia kotolne - Domov jesene života Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou7 ★★
Optická separačná linka – stavebné práce - T+T, a.s. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Zariadenie pre meranie optických vlastností materiálov7 ★★
Efektívne zníženie energetickej náročnosti firmy Július Mihályi - Július Mihályi Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč - Ing. Jozef Kandráč SZĽH infra - minimantinely1
SERVIS A ÚDRŽBA REŠTAURÁTORSKÝCH STROJOV - Slovenská národná knižnica Stavebné úpravy budovy radnice9 ★★★
KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC - Mesto Lučenec Vodný svet - Stará krytá plaváreň -Kunsthalle, Košice11 ★★
Umývačka bieleho a čierneho riadu - TopSoft BSB, s.r.o. Dodávka a inštalácia pásovej umývačky riadu4 ★★★
Technológie na dotrieďovanie odpadov - linka - T+T, a.s. Nákup kontajnerov.20 ★★
eStamp - Red Bridge s.r.o. Údržba a servis počítačového tomografu CT1
Náboj 7,62 mm cvičný - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície 7,62 mm cvičný náboj vz. 438 ★★★
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu - Centrum vedecko-technických informácií SR Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu v rámci Integrovaného systému služieb (ISS)3 ★★★

Vestník 14. máj 2018 (2018/94)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie - Mesto Spišské Podhradie Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK Prestavba a prístavba ZŠ Tomášov14
„Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta“ - Obec Pribeta Odstránenie havarijného stavu odvádzania dažďových vôd-Tr.kanál R1,kanál D5-6-1, Odvedenie dažďových vôd z komunikácií6
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce - Obec Drahovce Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Inováciou k rozširovaniu výrobnej činnosti spoločnosti ENDLESS s.r.o. - ENDLESS s.r.o. Inovácia technologického parku spoločnosti3
ZBERNÝ DVOR KRIVANY - Obec Krivany Prestavba hospodárskeho dvore - Roľnícke družstvo20 ★★
Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zariadenie pre seniorov5
Rekonštrukcia budovy ZUŠ Ľudovíta Rajtera - Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá10 ★★
Technické služby v obci Horná Mariková - Obec Horná Mariková Technické služby v obci Dolná Mariková20 ★★★
Linky na výrobu a tesnenie vzt potrubí a delenie plechov - TECHNOV, s.r.o. Dodávka a montáž plnoautomatickej umývacej linky pre NBS.7
Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kovov pre spoločnosť FASKAL s.r.o. - FASKAL s.r.o. Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.20
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Imatra vo Zvolene - I. etapa - Mesto Zvolen Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Fučíkova ulica Poltár!  20 ★★★
Obecný úrad Makov č. 60 - zníženie energetickej náročnosti budovy - Obec Makov Obecný úrad Podhorie20 ★★★

Vestník 11. máj 2018 (2018/93)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave - Mesto Trnava Chodník s lávkou7 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany 201715 ★★★
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. - UNITEL s.r.o. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Zariadenie pre meranie optických vlastností materiálov10 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Milan Siekela Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Gabčíkovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ildikó Kossárová ILKO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Gabčíkovo 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre 201719 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Alexander Gágyor Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Zeller Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín 201720 ★★★
Dodávka elektrickej energie - Obec Brodské Dodávka elektrickej energie20 ★★★
Kancelársky nábytok - Dopravný úrad Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá20 ★★★
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA KUKUČÍNOVA, PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE - Mesto Púchov Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova - Snina8 ★★
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD - Modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici - Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou6
CNC sústruh pre opracovanie oceľového materiálu - STM Slovakia s.r.o. CNC sústruh20 ★★★
Technológie konzervárenskej linky - Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Obstaranie fľaškovacej linky20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu Horné Štitáre - Obec Horné Štitáre Rekonštrukcia Obecného domu - zníženie energetickej náročnosti budovy20 ★★★
Základná škola s materskou školou Radvanská 1 Banská Bystrica-stavebné úpravy budovy a vybudovanie nového detského ihriska - Mesto Banská Bystrica Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★★
MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti - Mesto Trnava Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★★
Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie - Mesto Svidník Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
Prezentácia nálezov v ochranných objektoch. - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Zmena projektovej dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť.9 ★★
MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská - Mesto Trenčín MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE20

Vestník 10. máj 2018 (2018/92)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
ParkApp - APP development s.r.o. Vývoj mobilnej aplikácie1
Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - stavebné práce - Obec Lednické Rovne Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou -dodanie techniky20 ★★★
TRÉNINGOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKÁ S UMELOU TRÁVOU - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením!!!  20 ★★★
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kolbovce - Obec Kolbovce Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ ul.Belanská, Liptovský Hrádok12 ★★
Kanalizácia III.etapa - Obec Komjatice Obec Trstice - splašková kanalizácia20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Beňo BEŇO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Palárikovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Arnold Babindák Lesnícke cinnosti v tažobnom procese na OZ Palárikovo, LC Štúrovo20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Želiezovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Milan Tuhársky Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Želiezovce 201720 ★★★
Výstavba fóliovníka - Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica Foliovník k.ú. Braväcovo6 ★★★
CNC robotické zváracie pracovisko - ALT, akciová spoločnosť Robotizované zváracie pracovisko RZP4
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG(SK - CZ) - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SIPO doklady1
Rekonštrukcia rádiovej siete mestskej polície z analógovej na digitálnu - Mesto Žilina Rekonštrukcia a prístavba objektu Mestskej polície Martin- Ľadoveň1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zdenko Janíček -VAMPO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč 201720 ★★★
Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi - EDUARD K. s.r.o. Nakladanie s odpadmi4 ★★
Špeciálne záchranárske vozidlá s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6x6 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky terénne vozidlá - 12 ks1
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - PC staníc20 ★★★
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Pravostranná ochranná hrádza Dunaja Petržalka – Wolfsthal, úprava tesnenia hrádze1
Monitorovanie stavebných objektov - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. INSET s.r.o. Monitorovanie stavebných objektov8 ★★★
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DÚR pre Aquapark – 1. etapa10 ★★
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018 - Mesto Prešov Rekonštrukcia miestnych komunikácií Stropkov7 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Marian Jombík - HOMBRÉ Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 201718 ★★★
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy13 ★★★
Heparíny pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - Žilinský samosprávny kraj Heparíny pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK!  20 ★★★
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky NN skrine1
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy, Gagarinova 2636/15 - Mesto Topoľčany Rekonštrukcia Základnej školy, na Ulici pionierov v Rožňave20
Dodávka techniky pre Zberný dvor - Semerovo - Obec Semerovo Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★
Rovinná brúska - KOVIN, s.r.o. Obrábacie stroje5 ★★
Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi - HANES, s.r.o. Nakladanie s odpadmi4 ★★

Vestník 9. máj 2018 (2018/91)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne - Mesto Trenčín Námestie SNP Rajecké Teplice-stavebné úpravy a novostavba!  6
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov vysokých škôl - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ a Portál VŠ6 ★★
Údržba miestnych komunikácií 2018 - Región Vysoké Tatry Údržba miestnych komunikácií 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-201520 ★★★
Remeselny minipivovar Pereš - OC PEREŠ s.r.o. BreeQ Trade s.r.o. Technológia pre modernizáciu Trenčianskeho pivovaru Lanius2 ★★
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová12
Výmena okien – Justičný palác - Krajský súd v Bratislave Výmena okien Spoločenské krídlo 1. NP3
Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt pre Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok - Horská záchranná služba Martinské centrum pre biomedicínu - projektová dokumentácia5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Zavedenie inovatívnych technológií do výroby, ostrenia a merania rezných nástrojov pre segment automotive - ŠKORPION, spol. s r.o. Thales Rail Signalling Solutions GesmbH Merací 5-osový prístroj pre rezné nástroje s príslušenstvom12 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe - Obec Heľpa Zníženie energetickej náročností budovy obecného úradu v Kotešovej20 ★★★
Tlačiarenské služby - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Tlačiarenské služby!  11 ★★★

Vestník 8. máj 2018 (2018/90)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ - Národný onkologický ústav Pranie bielizne20 ★★★
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Kancelárske potreby20 ★★
Stakčín – Areál SÚCPSK , SNP 640/81 - Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia strechy so zateplením11
Dodávka chemického posypového materiálu - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka chemického posypového materiálu19 ★★★
Obnova budovy : Hvezdáreň a planetárium Prešov - Hvezdáreň a planetárium v Prešove Čistiace prostriedky!  6
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hajná Nová Ves - Obec Hajná Nová Ves Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★★
Prístavba a prestavba Materskej školy vo Veľkom Záluží - Obec Veľké Zálužie Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová - Obec Sedliacka Dubová Ing. Tibor Latko LAROKS Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota - Obec Horná Lehota Ing. Tibor Latko LAROKS Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti20 ★★
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ - Mesto Kolárovo „Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“20 ★★★
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ - Slovenská národná knižnica Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika7
VERTIKÁLNE CNC FRÉZOVACIE CENTRUM - W - tech, s.r.o. TAJMAC-ZPS, a.s. CNC RIADENÉ 3-OSÉ VERTIKÁLNE FRÉZOVACIE OBRÁBACIE CENTRUM20 ★★★
„Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd“ - Obec Bešeňov „Čistenie odpadových vôd v obci Voznica."6
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra, Ulica. Jána Bottu 23/2475 Trnava - Slovenská technická univerzita v Bratislave Revitalizácia areálu Študentského domova Horský park v Bratislave – oprava schodísk5
PROJEKT REALIZÁCIE ODPORÚČANÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIÍ - PASELL SLOVAKIA s.r.o. Modernizácia a rekonštrukcia objektu č. 15 za účelom zníženia spotreby energií18 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia Ing. Marián Babinský Komplexná činnosť stáleho stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Dostavba Chirurgického pavilónu 04"16 ★★★
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Komárovce, Sobranecký potok, zvýšenie brehovej čiary vybudovaním oporného múru11 ★★
Tlačiarenské služby - Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Tlačiarenské služby pre UK v Bratislave20 ★★★
Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet - Slovenská agentúra životného prostredia Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet7 ★★★
Oceľové priehradové podperné body VVN - Západoslovenská distribučná, a.s. SEG s.r.o. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ9 ★★★
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry - Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR)20
Nákup zariadení na farmaceutickú výrobu (EVO) - BIOMIN, a.s. Zdrav.farmaceutické výrobky a látky-autoinjektory11 ★★
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec - Obec Važec Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR. - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ústredie) Juraj Krizsán – Iuste Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj20 ★★
Inštalácia Fotovoltaických panelov - VASPO STONE, s. r. o. Fotovoltaická elektráreň Malé Dvorníky.3 ★★
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie - VPS Vysoké Tatry,s.r.o. Vybavenie na zber separovaného odpadu16 ★★
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené. - Nemocnica s poliklinikou Žilina Medicinálne a technické plyny13 ★★★
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DUR, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia.9
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zvyšovanie uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce2
Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - MPS, s.r.o. Nákup technológie pre separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov20 ★★★
Rekonštrukcia športovo-kultúrneho centra - Obec Zvolenská Slatina Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske20 ★★★

Vestník 7. máj 2018 (2018/89)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla - Obec Mužla Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20 ★★★
MŠ Sabinovská – fasáda - Mesto Prešov Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB Michalovce OO PZ, rekonštrukcia objektu4
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ - obec Kendice Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske20 ★★★
Osvetlenie areálu UKF v Nitre - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia???  20 ★★
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Finančné a audítorské služby - štatutárny audit10 ★★★
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - Bratislavský samosprávny kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NKP synagóga v Senci novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy5 ★★★
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach!  20 ★★★
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka elektrickej energie a zemného plynu20 ★★★
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA – MESTO NOVÁKY - BENET, s. r. o. Protipovodnové opatrenia v meste Nováky - DOPLNOK SO-1 Brod5
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - software. - CSM Industry s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.10
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SOJCAK s.r.o. - SOJCAK s.r.o. Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.20 ★★★
CNC frézovacie centrum - KMW s.r.o. CNC frézovacie a vŕtacie centrum20 ★★★
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia - Mesto Košice Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia12 ★★★
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s. - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup pohonných hmôt pre potreby vozidiel MHD7 ★★★
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica!  10 ★★★
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - hardware - CSM Industry s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.11
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo - Obec Dlhé Klčovo Ľubomír Kultan Obnova Materskej školy Kaméliová Bratislava - Vrakuňa20 ★★
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom - Obec Balog nad Ipľom Technológia pre zberný dvor Nýrovce20
Technológia pre zberný dvor v Dechticiach - Obec Dechtice Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach - Obec Kátlovce Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Služobné motorové vozidlo - Dopravný úrad Dodanie osobného motorového vozidla.20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice - Obec Čachtice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Čavoj!  20 ★★★
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica - Trenčiansky samosprávny kraj Zateplenie objektov školy / SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava20
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce - Obec Gabčíkovo Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - stavebné práce20 ★★
Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce - Obec Varhaňovce Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec3
NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU – PSO 218 - Mesto Tornaľa Nákup zemného plynu – PSO 61720 ★★★
Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliace stroje - TECHNOV, s.r.o. Peter Purgat Striekacia linka na povrchovú úpravu kovových a nekovových výrobkov práškovou farbou20 ★★
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta - Mesto Košice Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií – stavebný objekt SO 103-00 Klimkovičova13 ★★★
Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice - Mesto Košice Koncesia na poskytnutie služieb liečebnej výživy a stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad, a.s.!!!  20
Nový elektronický dochádzkový systém v NBS. - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Nákup dochádzkových terminálov pre CDS3 ★★
Stavebné úpravy - šatne haly T18 - Mesto Liptovský Hrádok Novostavba hál pre vinársku výrobu20 ★★
Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu - PROFIFOREST s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s. r.o. implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov19
Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s. - Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu: Prístavba budovy Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Preventívno ambulantné diagnostické centrum na parcelách č. 463/4, 463/120 a 463/169 v Banskej Bystrici.1
Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B - Slovenská technická univerzita v Bratislave Rekonštrukcia obvodového plášťa bloku C a spojovacieho bloku B - C budov Stavebnej fakulty STU, Bratislava13 ★★
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry13 ★★★
Poskytnutie služieb vo verejnom záujme - Pravidelná mestská autobusová doprava na území mesta Stará Ľubovňa - Mesto Stará Ľubovňa Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa6 ★★
Kontrastné látky - Nemocnica Poprad a. s. Kontrastné látky20 ★★★
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa CHYŽBET SK, s.r.o. - CHYŽBET SK, s.r.o. RFID systém pre digitalizáciu monitorovania materiálového toku1
Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie - Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. Hydra S.r.l. Nákup inovatívnej výrobnej linky10

Vestník 4. máj 2018 (2018/88)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Technika pre triedený zber v obci Vinica - Obec Vinica Nákup techniky pre triedený zber a zhodnocovanie BRKO v obci Lehôtka pod Brehmi10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Bojko Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 201720 ★★★
Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie – dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády7
Nákup technológie pre výrobu plastových dielov - TCX s.r.o. Eurokompas16 ★★
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Obec Jastrabie nad Topľou Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE20 ★★★
Rožňava - rekonštrukcia kotolne b. č. 19 - R - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Michal Almássy Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava na rok 201720 ★★
Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy - Obec Poniky Rekonštrukcia s prístavbou budovy Kultúrneho domu v Točnici20 ★★★
„Rekonštrukcia bytu UKF v Nitre na Zvolenskej č. 1 v Nitre“ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ŠD NITRA UKF v Nitre - výmena okien a rekonštrukcia fasády4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Silný Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 201720 ★★★
Stavebné práce-Okružná križovatka na ceste III/5037-Nová Dedinka - Regionálne cesty Bratislava a.s. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov - Žilina, pri plavárni10 ★★
Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb - Solar 2009, a. s. Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb!  13 ★★★
Stavebné úpravy pracoviska Národnej transfúznej služby SR - Odberové centrum Žilina - Národná transfúzna služba SR Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina20
Zvýšenie triedeného zberu v obci Lesenice - Obec Lesenice Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča10 ★★
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč - Mesto Holíč Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Partizánske12 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 201720 ★★★
Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania - MENERT - THERM, s.r.o. Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce.10 ★★
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky TATRA vrátane zriadenia konsignačných skladov - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá Tatra.20 ★★★
Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné - I. etapa - Obec Zákamenné Chodník pre chodcov – Podbiel – Ulica15 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Bojko Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 201720 ★★★
Technológia na spracovanie kávy Cafes Costa Dorada - Cafes Costa Dorada, s.r.o. Technológia na spracovanie hydiny10
Multifunkčná ľadová plocha - Mesto Medzilaborce Mátl & Bula spol. s r.o. Nákup rolby pre úpravu ľadovej plochy12
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - tovary - Mesto Piešťany Vybudovanie zberného dvora – Mesto Trstená20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Trenčiansky samosprávny kraj Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 201820 ★★
"REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE“ GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA TRENČÍN A ,,ODVETRANIE KUCHYNE" - Trenčiansky samosprávny kraj SO 01 – Rekonštrukcia budovy školskej jedálne1
Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede - Obec Dolná Streda Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom - Mesto Humenné Rozšírenie areálu predškolskej výchovy Rohožník20 ★★
Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby - Nemocnica Poprad a. s. Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ Liesek!  20 ★★
Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch - Mesto Piešťany Hana Hubináková Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch20
Energetická úspora budovy školy - Trenčiansky samosprávny kraj TIEM Tibor Malčický Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Banskej Štiavnici.2 ★★★
Rekonštrukcia jednotky intenzívnej starostlivosti v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - Trenčiansky samosprávny kraj Zabezpečenie vybavenia oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti4
Vybudovanie oddelenia OAIM v priestoroch 1. PP monobloku, bloku E v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - Trenčiansky samosprávny kraj Rekonštrukcia budovy mechanizačného oddelenia20 ★★★
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica- komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia - Trenčiansky samosprávny kraj "Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica"1
Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia - Mestské športové zariadenia, s.r.o. Modernizácia a dobudovanie štadióna MŠK Žilina.15 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 201720 ★★★
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne - Geodetický a kartografický ústav Bratislava VEDUTA, občianske združenie Aktualizácia údajov ZBGIS2 ★★
Univerzálne obrábacie centrum 5 osé pre spoločnosť Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL. - Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL CNC 5-osé obrábacie centrum15
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Združená dodávka elektriny20 ★★★
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť digitalizácia výrobného procesu - CSM Industry s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.11 ★★
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť cyber-fyzikálne systémy - CSM Industry s.r.o. Nárast inovačných kapacít v spoločnosti MOPS PRESS, s.r.o.12 ★★
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť automatizácia a robotizácia výrobného procesu - CSM Industry s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.!  14 ★★

Vestník 3. máj 2018 (2018/87)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Linka pre povrchovú úpravu pomocou robotického automatu - Dalno Trade, s.r.o. Dodávka lakovacej linky na povrchovú úpravu plechov 2!  7
Sereď - rekonštrukcia budovy č. 86 - R - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR, príslušníkov VÚ 1049 Sereď, ÚVP Topoľčany a ÚVN Ružomberok v stravovacom zariadení VÚ 1049 Sereď7 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Lozorno a Sološnica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica.20 ★★★
Obstaranie inovatívnej technológie v EUROSVIT s.r.o. - EUROSVIT s.r.o. Plachtovina (povlakovina)20 ★★
Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou - DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou Inovácia výrobného procesu spoločnosti Green Print, s.r.o.10 ★★
Lesná lanovka s príslušenstvom - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mendelova univerzita v Brne, Školní lesní podnik Masarykuv les Krtiny Lesná lanovka s pohonnou stanicou UKT1 ★★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Záhorce - Obec Záhorce Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka10 ★★
Zariadenia pre zberný dvor - Nesluša - Obec Nesluša Dodanie technológie pre zberný dvor Miloslavov.20 ★★
Nájom vozidiel ambulancií ZZS s právom kúpy - Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Sanitné vozidlo pre ZZS6
Čerstvé, chladené hydinové mäso - Centrum účelových zariadení, Stredisko pre verejnú správu Mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá a mäsové výrobky20 ★★
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. - Žilinská teplárenská, a.s. Rekonštrukcia potrubných rozvodov – sídl. Juh, Kalná nad Hronom3
Laseru pre rezanie - CAPITULUM PLUS s.r.o. Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu v spoločnosti Laserpoint s.r.o.!  10 ★★
Komunitné centrum Drahňov - Obec Drahňov Komunitné centrum Kecerovce20 ★★★
Rekonštrukcia mosta Ul.Francisciho - Mesto Poprad Most na ceste III/5262, ev.č.5262-7 Litava9
Oprava mosta ev. č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
Výstavba materskej školy v meste Dobšiná - Mesto Dobšiná Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Technické služby v obci Brvnište - Obec Brvnište Technické služby v obci Udiča20 ★★★
3 - osé portálové CNC obrábacie centrum - MTS, spol. s r.o. 5 osé CNC obrábacie centrum20 ★★★
Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou - Mesto Vranov nad Topľou „Obnova povrchov mestských komunikácií"4
Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov - Mestská časť Bratislava - Ružinov Revitalizácia detského ihriska na Hubeného ul. v Bratislave20 ★★★
Výber mobilného operátora - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Výber mobilného operátora4 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Slavomír Otrubčiak Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín VC Šaštín a Moravský Ján na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Miroslav Smrtič Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Pastorek Pestovateľská činnosť - obnova lesa.20 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Pastorek Pestovateľská činnosť - obnova lesa.20 ★★

Vestník 2. máj 2018 (2018/86)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások - Slovenská pošta, a.s. Tonerové náplne11 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Holíč rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dušan Kovalík Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín VC Holíč na rok 201720 ★★★
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie - Slovenská pošta, a.s. Nákup bezpečnostných úschovných objektov2 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Miroslav Kovalík Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 201720 ★★★

Vestník 1. máj 2018 (2018/85)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Lieky ATC skupiny L03AB07 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2320 ★★★
Zberný dvor Nižná - Obec Nižná Zberný dvor v Bošanoch20 ★★★
Multikomponentné zariadenie na kontrolu a zhotovenie jednoradových kuželíkových ložísk - Slavia Industries, a.s. Ložiská11 ★★★
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks - Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Kolesový traktor - nosič náradia1
Náhradná autobusová doprava - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava19 ★★★
Stavebné úpravy miestnych komunikácií ul. Kapitána Nálepku, ul. J. D. Matejovie a okružná križovatka v Liptovskom Hrádku - Mesto Liptovský Hrádok Ing. Jozef Horniak VIALLE Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,04020 ★★
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená - Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Soľ na posyp ciest11 ★★★
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete - Slovenská pošta, a.s. Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb2
Podpora a rozvoj podnikateľskej činnosti spoločnosti ALPHA chocolate DP, s.r.o. - ALPHA chocolate DP, s. r. o. Výroba a spracovanie pravej čokolády1
ZBERNÝ DVOR IŽA - Obec Iža Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★
Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou - Obec Dvory nad Žitavou Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - Nitra, Novostavba telocvične.20 ★★★
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov ZSSK CARGO v Bratislave19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rimavská Sobota na rok 201720 ★★★
Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok. - Mesto Kežmarok Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove2
Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach - Obec Budmerice Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Rekonštrukcia hygienických zariadení – Interný pavilón - Žilinský samosprávny kraj Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★★
SIPO doklady - Slovenská pošta, a.s. Tlač Sprievodného dokladu zvieraťa20 ★★★
Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle - Obec Okrúhle Rekonštrukcia Domu kultúry v Sulíne3
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede - Mesto Dunajská Streda Technicko - ekonomická štúdia pre prípravu a implementáciu ERTMS na koridore E2
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Komerčné zdravotné pripoistenie4 ★★★
Obstaranie 6 nájomných bytov v obci Kleňany - Obec Kleňany Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves20 ★★★
Združená dodávka elektriny - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zbezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny20 ★★
Zateplenie Materskej školy a výmena vykurovacieho systému - Obec Mužla Projekt zateplenie budovy materskej školy20
Združená dodávka zemného plynu - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka zemného plynu pre rok 201420 ★★★
Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu - Mesto Senica Odstránenie havarijného stavu budovy na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach a s tým súvisiace práce – oprava strechy4
Recepčné služby - Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Pátracia a bespečnostná služba11 ★★
Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti - SKL MECHANIC s.r.o. Helena Plechová - Leso služby Projekt obnovy lesných porastov, ktoré boli poškodené prírodnou katastrofou v Mestských lesoch Ružomberok2
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. - Žilinská teplárenská, a.s. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v budove Základnej školy Medzilaborecká 11 , Bratislava2
Podpora inteligentných inovácií - HoReCup, a.s. Inovácia a zefektívnenie výroby spoločnosti CELPO spol. s r. o.2
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti Synthotec Slovakia s.r.o. - Synthotec Slovakia s.r.o. Zvýšenie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti A M S E T s.r.o.6
Obstaranie manipulačnej a triediacej linky na guľatinu - TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. Linka na odkôrnenie guľatiny12 ★★★
Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít - zariadenia - Herb-Pharma Sk, s.r.o. Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s.2
Rôzne tlačivá - Slovenská pošta, a.s. Rôzne tlačivá13 ★★★
Nákup inovatívnych technológií- XRAY, s.r.o. - XRAY, s.r.o. Dodávka CNC!  20 ★★
Automatické robotické zváracie pracovisko - V I K O spol. s r.o. Reynosa, s.r.o. Robotické pracoviská spájania!!!  5 ★★
Automatizovaný systém riadenia skladových, logistických a výrobných kapacít - EKOPAK TRADE, a.s. CNC linka s kombinovaným vysekávacím lisom s laserovým zariadením a s logisticko-skladovacími modulmi4
Automatizácia a robotizácia výrobných procesov - c2i s.r.o. Automatizácia sladových síl1
Dodávka zemného plynu - Obec Horná Súča Dodávka zemného plynu20 ★★★
Dodávka zemného plynu - Mesto Nemšová Dodávka zemného plynu20 ★★★
Automatické páskovacie a baliace centrum - HALDY - PLUS, spol.s r.o. BALIACA TECHNIKA17 ★★
Nafta motorová dovozom cisternami - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Dodávka motorovej nafty8
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja4
Dodávka elektrickej energie - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie na rok 201720 ★★★
Dodávka výpočtovej techniky - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Nákup výpočtovej techniky a softvéru „Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník"20 ★★★
Dodávka zemného plynu - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Nákup zemného plynu na rok 201720 ★★★
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU11
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jaroslav Kukuc Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 201720 ★★★
Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Stupňa Gabčíkovo - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Palárikovo, LC Gabčíkovo!  11 ★★
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Slovenská Ľupča - Korytnica20 ★★

Vestník 30. apríl 2018 (2018/84)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Školenia a kurzy3 ★★★
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia10 ★★★
Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - Trenčiansky samosprávny kraj Nákup palív-združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchylku pre odberné miesta20 ★★
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“18 ★★★
Poltopánky služobné letné - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Služobná a športová obuv a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č. 11/2004 Z.z4
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry20 ★★
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb20 ★★★
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou - Mesto Bánovce nad Bebravou Lučenec, kompostáreň BRO15 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - klasické technológie na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava na rok 201720 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Izsák Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín20
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice - Záchranná služba Poistenie motorových vozidiel Záchrannej služby Košice vrátane prístrojového vybavenia20 ★★★
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, pre haly č. 1, 2 a 5 - Schüle Slovakia, s.r.o. Systémové a technologické zabezpečenie IS ovzdušia4
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany MARINA LIPTOV – technické zariadenie budovy a uskutočnenie dokončovacích stavebných prác na polyfunkčnom vstupnom objekte SO174
Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami v ZSD - Západoslovenská distribučná, a.s. Údržba verejnej zelene na území mesta Prešov2 ★★
KOMPLEXNÁ LETNÁ A ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ - Mesto Žilina Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti20 ★★
Kancelárske potreby a kancelársky papier - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát TSV Papier - Tibor Varga Kancelárske potreby a kancelársky papier20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice Celoplošná príprava pôdy na OZ Levice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p. - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Združená dodávka zemného plynu20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo20
Stravné poukážky - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Stravné poukážky14 ★★★
Pleteniny - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Pleteniny a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Časť predmetu zákazky č. 1 - Čiapka pletená zimná, Časť predmetu zákazky č. 2 - Šály, Časť predmetu zákazky č. 3 - Kukly, Časť predmetu zákazky č. 4 - Pulóvre, Časť predmetu zákazky č. 5 - Rukavice nomexové5 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavel Báťka Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Modrý Kameň20
Zimná bunda pre príslušníkov finančnej správy SR - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Súčasti služobnej rovnošaty - bunda na prechodné obdobie z nepremokavého materiálu a zimná bunda14 ★★★
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Technická podpora pre produkty ORACLE19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava - lanovkové technológie na rok 201720 ★★★
Výroba paliva z retentátu ČOV - AGROPARTNER, s.r.o. Palivá10 ★★
Prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom - Obec Malá Lehota Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. ZPA Smart Energy a.s. Základné statické elektromery9 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany20
Realizácia stavby "Stavebné úpravy dekanátu FF UKF v Nitre" - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Realizácia stavby "Univerzitná knižnica UKF v Nitre - II. etapa"20 ★★

Vestník 27. apríl 2018 (2018/83)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov.19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 201711 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 201720 ★★★
Technologická linka na výrobu sklenenej múčky z odpadového skla - MM REVITAL s.r.o. Linka na výrobu foriem pre výrobu obalov zo skla7
Komunitné centrum Poštárka, Bardejov - Mesto Bardejov Komunitné centrum Kecerovce9 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 201711 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Róbert Kolesár Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 201711 ★★★
Pohonné hmoty 2017 - Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Dodávka motorovej nafty20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Margita Stelová - MAJA Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 201711 ★★★
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Káble, vodiče, drôty lakované15 ★★★
Znalecké služby - Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Blažej Nagyidai Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Laurenčík Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 201711 ★★★
Mrazená a chladená hydina - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Mrazená a chladená hydina pre ŠDaJ UPJŚ v Košiciach20 ★★★
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach - Technická univerzita v Košiciach Výpočtová technika20 ★★
Predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov.20 ★★★
Dodávka obrábacej a meracej techniky BRIDGE - EU, s.r.o. - BRIDGE - EU, s.r.o. Rekonštrukcia signálno-bezpečnostnej techniky2
Kanyly - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. KANYLY10 ★★★
Filtračné zariadenia pre filtráciu kovového prachu - Schüle Slovakia, s.r.o. Prací prach6
Inovácia technologického procesu výroby eurookien a dverí - Igor Danaj JaR DIGITAL - kuželky, bowling s.r.o. Kolkáreň Rakovice - dodávka a montáž technológie.18 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavel Bielik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jozef Považan-POJO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ľubomír Sliacky Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Mäsiar Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec20
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV - Obec Vyšný Žipov Rekonštrukcia MŠ Sídl. 1. mája Vranov nad Topľou20 ★★
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave - Mesto Trnava Havária sociálneho zariadenia Monobloku 100 Pavlíkov Laz Slávia1
Výstavba zberného dvora - Nesluša - Obec Nesluša Výstavba zberného dvora - Dobrá Niva20 ★★★
Dodávka vinárskej technológie - ELESKO Trading a. s. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť11 ★★
Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zateplenie budovy objektu Teoretických ústavov LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 120 ★★★
SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ ul. Generála Svobodu - Mesto Svidník Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti20 ★★
Oprava a repasácia chladiaceho systému ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy Výmena chladiaceho zariadenia pre jestvujúci zimný štadión a dodanie a montáž chladiaceho zariadenia pre novú tréningovú halu v Poprade a súvisiace služby16
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Veľký Šariš - Mesto Veľký Šariš Ing. Viliam Čech Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Guliarik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 201711 ★★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Vyšná Olšava - Obec Vyšná Olšava Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o.18 ★★
Strojno-technologické vybavenie pre Zberný dvor v obci Ožďany - Obec Ožďany Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20

Vestník 26. apríl 2018 (2018/82)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Inovácia procesov výroby v spoločnosti IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. - IDO EET, s.r.o. Vanad 2000 a.s. Plazmový páliaci stroj1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín.20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 201720 ★★★
Inovácia výroby v spoločnosti TOP-LINEA, s.r.o. - TOP-LINEA, s.r.o. Nákup peletovacej linky9
Rekonštrukcia sústavy rozvodov tepla v Trebišove - Trebišovská energetická, s. r. o. Dodávka a odber tepla7
Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava - obnova budovy - Sociálna poisťovňa, ústredie Športová hala, Šamorín – Čilistov - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Bohumil Korec Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 201720 ★★★
Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy - Univerzitná nemocnica Martin Sterilizačné kontajnery2
SERVIS A ÚDRŽBA REŠTAURÁTORSKÝCH STROJOV - Slovenská národná knižnica Stavebné úpravy budovy radnice9 ★★★
Malé laboratórne prístroje pre stredoškolské súťaže - TopSoft BSB, s.r.o. Digitálny echokardiografický prístroj2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Ďuriak Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 201720 ★★★
VN a NN káblové príslušenstvo - Západoslovenská distribučná, a.s. 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft3
Chráničky káblové korugované - Západoslovenská distribučná, a.s. VN a NN káblové príslušnstvo2
Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvolenská Slatina - Obec Zvolenská Slatina Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Rekonštrukcia kuchyne a jedálne Študentského domova a jedálne Prešovskej univerzity v Prešove - II. etapa, časť Technologické zariadenie kuchyne3 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik František Lucký Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 201720 ★★★
Inovácia výrobného procesu spoločnosti Green Print, s.r.o. - Green Print s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.5 ★★

Vestník 25. apríl 2018 (2018/81)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač - Obec Lužianky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - stavebné práce9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Rajecké Teplice - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Branislav Úradník Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 201620 ★★★
Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Anna Krištanová - Ekologické služby Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom2
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Dodávka nových originálnych tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírok verejného obstarávateľa a súvisiace služby20 ★★★
Technika pre triedený zber v obci Beladice - Obec Beladice Nákup techniky pre triedený zber a zhodnocovanie BRKO v obci Lehôtka pod Brehmi13
Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing.Ján Gežo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 201620 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Sedliská20 ★★★
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním - Východoslovenská distribučná, a.s. Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK4 ★★
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Laurenčík Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 201711 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Stropkov20 ★★★
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas. - Slovenská pošta, a.s. Poštové služby1
Tričká s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby pre zamestnancov Finančnej správy SR (colníkov a colníčky) - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Tričko pre príslušníka HaZZ4 ★★★
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 - Východoslovenská distribučná, a.s. Rozširovanie pôvodnej a realizácia novej komunikačnej infraštruktúry siete LAN na daňových orgánoch SR5 ★★
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica - traktor s príslušenstvom - Obec Kálnica Lesný traktor2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Koškovce20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Martin Vysokaj Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Udavské20 ★★★
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 - Slovenská pošta, a.s. Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s.20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Vasiľ - LESNÍK Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Zámutov20 ★★★
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch - Slovenská pošta, a.s. Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu.20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Medzilaborce20 ★★★
Digitálny model reliéfu SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Digitálny model reliéfu SR1 ★★
Zemný plyn - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Branislav Úradník Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 201620 ★★★
Stavebné úpravy priestorov 1., 2. a 4.NP v objekte mestského úradu v Hlohovci - Mesto Hlohovec Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum5 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Martin na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Chmúrny Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 201820 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Turcovce20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Martin Vysokaj Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Nižná Jablonka20 ★★★
Rekonštrukcia - zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské - Obec Pruské Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★★
Novostavba budovy Materskej školy – stavebné práce vrátane asanácie pôvodného objektu MŠ - Obec Hranovnica Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Bytový dom "A" Košúty - Obec Košúty Nájomný bytový dom 24 b.j. II. Veľké Ripňany20 ★★★
Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Poľnohospodárske stroje??  20 ★★★

Vestník 24. apríl 2018 (2018/80)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Filtre vzduchové - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Vzduchové filtre3 ★★
Rekonštrukcia strechy - Správa majetku Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy20 ★★
Elektrická energia - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Branislav Úradník Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 201620 ★★★
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ - Obec Gregorovce Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce15 ★★
Kanalizácia a ČOV obce Látky - Obec Látky Kanalizácia v Šenkviciach20 ★★
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ - Mesto Dunajská Streda Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok19 ★★★
Extrúder na výrobu viacvrstvej liatej fólie - ENDLESS s.r.o. Laboratótna linka na vývoj koncentrátov6
Diverzifikácia výroby spoločnosti TOSIT s.r.o. o inovatívne produkty - TOSIT s.r.o. Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti TOSIT s.r.o.4 ★★
Výmena a montáž určených meradiel - Západoslovenská distribučná, a.s. Špeciálne elektromery9 ★★★
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov - Západoslovenská distribučná, a.s. Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP20 ★★★
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR20 ★★★
Rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom - Mesto Partizánske SPOJENÁ ŠKOLA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV - Sanácia strešnej krytiny plochých striech školy6

Vestník 23. apríl 2018 (2018/79)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Kamerový systém pre monitorovanie kanalizácie v správe ČOV Stupava - Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Bezpečnostný kamerový systém v obci Stožok14 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese OZ Žilina 2017, LS Žilina - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Žilina na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina20 ★★★
Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu - IPECON, s.r.o. Obstaranie CNC ohraňovacieho lisu a CNC hydraulických nožníc4
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ECO WOOD Slovakia, s.r.o. Závadka nad Hronom - ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. Miroslav Pohančaník Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 201720 ★★
Rekonštrukcia administratívnej budovy s.č.227 na bytový dom, Trstená - Trstenské Technické služby - TTS, s.r.o. Bytový dom „C“20 ★★★
Cykloželeznička PREŠOV – ZLATÁ BAŇA – I. etapa - Mesto Prešov Martin Pazdera Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov - LS Zlatá Baňa7 ★★
Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly - GURMAN, s.r.o. Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce.20 ★★
SZĽH infra - minimantinely - SZĽH Infra, s.r.o. Osadenie dopravného značenia6
Osobné motorové vozidlá - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie - BGV, s.r.o. Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce.20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Martin - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Chmúrny Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin20 ★★★
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obnova podpory pre informačné technologie11 ★★
Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy - Slovenská agentúra životného prostredia Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy2 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš,LS Závadka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-201720 ★★★
Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno - Mesto Komárno Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno18 ★★
R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring vplyvov rýchlostnej cesty na životné prostredie - ovzdušie, hluk, pôda, biota, povrchová a odpadová voda, podzemná voda, vibrácie - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia13 ★★★
Obstaranie automatickej digitálnej tlačiarne na sklo a plastové predmety - KARLOFF, s.r.o. Súčiastky nosného modulárneho systému: - pre KZ č. 2012/2019 (z ÚIA-631/2012) v digitalnej podobe LES - pre KZ č. 2012/2020 (z ÚIA-632/2012) v digitalnej podobe PÚŠŤ2
Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - technické vybavenie - Mestský podnik Dudince s.r.o. Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov20 ★★
Zavedenie nového produktu v spoločnosti sillar s.r.o. - Sillar s.r.o. Triediaca linka4
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica KONTRASTNÉ LÁTKY17 ★★★

Vestník 20. apríl 2018 (2018/78)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Tlačiarenské služby - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Tlačiarenské a publikačné služby20 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Štofira - ŠAJKO Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Humenné20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 201720 ★★★
Inovácia v ťažkom strojárstve – Infraštruktúra1 - Global Industry Solution, s. r. o. Milan Magula - Mima Odstránenie havarijneho stavu obvodového plášťa Ťažkých laboratórií8
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola - Slovenské elektrárne, a.s. Ing. Štefan Hreško – S.H.Steel Zariadenie pre výrobu zinkových odliatkov5 ★★
Realizácia stavby "Stavebné úpravy priestorov bloku "B" objektu UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, Nitra" - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Piešťany rekonštrukcia miestnych komunikácii - Trieda A. Hlinku5 ★★
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Prenájom tlaciarenských a multifunkcných zariadení pre UVLF v Košiciach a poskytovanie súvisiacich služieb6 ★★★
Obnova Materskej školy Vydrník - časť stavebné práce - Obec Vydrník Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom - Dopravný úrad GGFS, s.r.o. Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok15
Inovatívne pekárenské výrobné stroje a zariadenia - TIWA s.r.o. Pekárenský tovar20 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala, LS Pohorelá na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-201720 ★★★
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca - Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Chirurgický šijací materiál.16 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Michal Gavula Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre na rok 201715 ★★★
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Bardzák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Strážske na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Michal Gavula Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Strážske na rok 201720 ★★★
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel - Slovenská správa ciest Nákup osobných motorových vozidiel20 ★★★
Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Nákup 4 licencií ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use a 4 licencií Spatial Analyst Concurrent Use.!  6 ★★
Dodávka outdoorových dotykových panelov (kiosky) - Safarri, s.r.o. Neulogy, a.s. Vypracovanie Správy o stave kreatívneho priemyslu na Slovensku1
Síran železitý - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Síran železitý2 ★★★
Servis a opravy zdvíhacích zariadení - Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborné prehliadky, odborné skúšky a servis výťahov a zdvíhacích zariadení"17 ★★★

Vestník 19. apríl 2018 (2018/77)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Stredisko nízkoteplotnej recyklácie nie nebezpečných odpadov - WP DUBNICA, s.r.o. ATABA group s.r.o. Technologická linka na recykláciu PET odpadu9
Inovácia automatického baliaceho zariadenia - C m c, spol. s r.o. Automatický hlbokoťažný baliaci stroj4 ★★
Spájanie, profilovanie, rezanie a tvarovanie plechov - TECHNOV, s.r.o. Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600006769 -Konštrukčné plechy pre opravy zariadení-- I. Kv. 20131
REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU - BAJTAVA - Obec Bajtava Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Šašová20 ★★★
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oleje a mazivá14 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 201720 ★★★
Oľka - kanalizácia - 2. stavba - Obec Oľka Kanalizačná prípojka pre OUI Ladce20 ★★★
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefan Lukáč Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 201720 ★★★
Služobné uniformy MsP - Hlavné mesto SR Bratislava Kúpa súčastí výstroja príslušníkov MsP Banská Bystrica5
Obuv pre colníkov a colníčky Finančnej správy SR - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Bezpečnostná obuv - zásahová obuv pre hasičov12 ★★★
Informačná a kancelárska technika - Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Výpočtová technika20 ★★
Oceľové laná, oceľové reťaze, reťazové a lanové úväzky - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oceľové laná, lanové úväzky, reťaze a reťazové úväzky pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republ1 ★★★
Betónové zmesi - Východoslovenská distribučná, a.s. Zabezpečenie obsluhy zariadení, vykonávanie testov a dodávka špeciálnych betónových zmesí6 ★★
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Osobné ochranné pracovné pomôcky15 ★★★

Vestník 18. apríl 2018 (2018/76)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka20 ★★★
Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I.etapa-H.Rakovce - Teplico, s.r.o. Celková rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov kúrenia školy9
OÚ Geča - Zníženie energetickej náročnosti budovy (VO2) - Obec Geča Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Čalovec20 ★★★
Automatizované pracovisko pre výrobu dverí kontajnerov - SK-CONT s. r. o. Nákup kontajnerov.3
Vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši4
Malovýrobný drevárenský podnik - WOOD LIFE s.r.o. Olepovačka hrán20 ★★
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebný dozor - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie „DR SR Banská Bystrica - rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13, Banská Bystrica"11
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica20 ★★★
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Osobné ochranné pracovné pomôcky8
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravných poukážok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja5
Technika pre triedený zber v obci Kokava nad Rimavicou - Obec Kokava nad Rimavicou Nákup techniky pre triedený zber a zhodnocovanie BRKO v obci Lehôtka pod Brehmi20
Komplexná obnova radiačného monitoringu II - Slovenský hydrometeorologický ústav Vybudovanie systému vzájomnej výmeny radiačných údajov medzi radiačným monitoringom RADMON SKMCO a SHMÚ, ich spracovanie s klimatologickými údajmi a distribúciou výstrah SHMÚ2
Zateplenie budov ZŠ Ostredková 14, Bratislava - Základná škola Zateplenie budovy ŽS Rohožník20 ★★★
Lučenec OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Adamčák Miroslav - reštaurácia DVOR U JOZEFA Stravovacie služby pre OR PZ v Lučenci3

Vestník 17. apríl 2018 (2018/75)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Žitavciach - Obec Žitavce Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o. Motorová nafta20 ★★★
Košele pre colníkov a colníčky - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky AST DESIGN, zastúpený Mgr Andrea Stuchlíková - AST Design, Košeľa a blúzka s dlhým a krátkym rukávom vzor 20137
Technologické vybavenie pre spoločnosť Sport Testing Europe s.r.o. - Sport Testing Europe s.r.o. "Športová výstroj" a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z8
Gastro technológia kuchyne. - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská7 ★★★
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave19 ★★★
Diverzifikácia výroby spoločnosti DPP s.r.o. o inovatívny produkt - DPP s.r.o. Nákup inovatívnych technológií do výroby.!!  5 ★★
Vývoj softvéru pre webový portál pre spoločnosť Sport Testing Europe s.r.o. - Sport Testing Europe s.r.o. Tvorba nového webového portálu a inovovanie IKT12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Miroslav Pohančaník Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 201720 ★★★
Pracovná a bezpečnostná obuv - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Pracovná a bezpečnostná obuv20 ★★★
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu, tunel Horelica - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Sitina19
Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou - Obec Oravská Lesná Prístavba tried a telocvične ZŠ a MŠ Rumanová20 ★★
Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno - Mesto Komárno Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno1
Hrad Uhrovec- komplexná obnova hospodárskej budovy UZKP 269/13 - Občianske združenie Hrad Uhrovec Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce.10
Drvený a mletý kameň - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň19 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Demo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 201720 ★★★
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov - Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov.20 ★★★
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 995 - Teplo GGE s. r. o. SYSTHERM s.r.o. Rekonštrukcia centrálneho zásobovania tepla okruhu PK Západ1
Lieky pre biologickú liečbu - NURCH, Piešťany Ing.Bohuslav Pleško - Nuclecs Nákup brachyterapeutického prístroja pre rádioterapeutickú liečbu18 ★★
Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna - Mesto Komárno Chodník v obci Tŕnie2
Pracovné a ochranné odevy - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Pracovné a ochranné odevy19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 201720 ★★★
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov - stredozápad - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Dodávky mäsa a mäsových výrobkov20 ★★★
Motorová nafta. - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o. Motorová nafta20 ★★★

Vestník 16. apríl 2018 (2018/74)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Technológia na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom - ID Reklama s.r.o. NEWLONG INDUSTRIAL CO., LTD. Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu papierových sáčkov9 ★★
Lieky a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca - Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca??  16 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jozef Varga -JOVA Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 201714 ★★★
Rekonštrukcia centrálneho zásobovania tepla okruhu k18 - Mlyny - SOUTHERM, s.r.o. Rekonštrukcia a optimalizácia rozvodov tepla v Tlmačoch1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Ján Gežo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica20 ★★★
Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy – Obecného úradu a Kultúrneho domu - Družstevná pri Hornáde - Obec Družstevná pri Hornáde H2JBAU, spol. s r.o. Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Teranoch20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zdenko Todák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 201720 ★★★
Chlieb a iné pekárenské výrobky - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA Pekárenské výrobky20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 201720 ★★★
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 712 ★★
Obstaranie výstrojných súčiastok - bundy a nohavice - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Makyta a.s. Súčasti služobnej rovnošaty - bunda na prechodné obdobie z nepremokavého materiálu a zimná bunda12 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Ľubomír Ferianc Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša20 ★★★
Zberný dvor – technológie Mesto Sládkovičovo - Mesto Sládkovičovo Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o. - ComRebars Slovakia, s.r.o. Riadiaci systém6
Automatické CNC pilovŕtacie centrum - COLAR, s.r.o. CNC drevoobrábacie centrum20 ★★★
Technologické zariadenie na fyzikálnu rafináciu repkového oleja - BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Dodanie olejov, vrátane distribučných služieb20 ★★
Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské - Obec Pruské Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3 - IMUNA PHARM, a.s. Novostavba hál pre vinársku výrobu20 ★★
Realizácia technického vybavenia pre zabezpečenie priestorov Slovensjkej národnej galérie - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky akad. mal. Pavel CHOMA Vytvorenie realizačného scenára hlavnej expozície čestného hosťovania Slovenska na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bologna 2010 a jeho následná realizácia1
BYTOVÝ DOM LENARTOV - NIŽŠÍ STANDARD - Obec Lenartov Bytový dom - rodinné bývanie Kurov20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Trenčiansky samosprávny kraj Ing. Ján Gežo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica20 ★★

Vestník 13. apríl 2018 (2018/73)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
ČOV Rohožník - rekonštrukcia a modernizácia - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. „Čistenie odpadových vôd v obci Voznica."11 ★★
Inovácia výroby plneného profilu - ESKADA, s.r.o. PHAR SERVICE, a.s. Inovácia výrobno- technických a technologických zariadení a prístrojov pre spoločnosť IMUNA PHARM, a.s.7
Modernizácia výrobného procesu v nábytkárskej spoločnosti - DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou Štefan Gama Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Píla20 ★★
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - Štatistický úrad Slovenskej republiky Zabezpečenie stravných poukážok19 ★★★
Výstavba zberného dvora - Vozokany - Obec Vozokany Výstavba zberného dvora20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Marek Biroš Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 201720 ★★★
Hydraulický lis - Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE Obstaranie hydraulických zariadení20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dušan Kužma Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 201720 ★★★
Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci – zberný dvor – technológia - Obec Lúč na Ostrove Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová Ves12
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka kancelárskych potrieb2 ★★
NÁKUP ZÁSOBNÍKOV, DÁVKOVAČOV A ICH NÁPLNÍ PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dávkovače, zásobníky a ich náplne2 ★★★
Vzdušné trafostanice pre vonkajšie vzdušné NN, VN vedenia - Západoslovenská distribučná, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia trafostanice TS1, rok 2017!!  7
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náplne a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení2
5 – osé vertikálne CNC obrábacie centrum so základným náradím a zverákmi a softvér - MONTA Žilina, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy EDM, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do procesu highend20 ★★
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY7 ★★★
Dermatologiká, gynekologiká a systémové hormonálne prípravky - Univerzitná nemocnica Martin Antianemické prípravky a antihemoragiká?  16 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jozef Škvarek Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 201720 ★★★
Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2 - Mária Smolenová Ján Silný Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 201720 ★★★
Linka na pečenie bezlepkových oplátok - VIPET, s.r.o. - VIPET s.r.o. Dodávka a montáž plnoautomatickej umývacej linky pre NBS.9
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávanie xerografického papiera 8 -e-aukcia pre rezort MPSVR SR.20 ★★
Vertikálne 5-osé obrábacie centrum - METAL EDGE, s.r.o. Vertikálne CNC obrábacie centrum20 ★★★
Liečivá - Univerzitná nemocnica Martin Antitrombotické činidlá16 ★★★
Liečivá pre srdcovocievny systém - Univerzitná nemocnica Martin Antitrombotické činidlá16 ★★★
Doplnenie techniky do kompostárne - SLUŽBA mestský podnik Stropkov BLUETECH, s.r.o. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v Združení obcí pre likvidáciu odpadu9 ★★
„Obstaranie súčastí k služobnej rovnošate colníkov FS SR - pulóver“ - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Súčasti služobnej rovnošaty košele a náplecníky13 ★★
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zabezpečenie leteniek19 ★★★
Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019 - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.201820 ★★★
„Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov" v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Projektová dokumentácia pre stavbu Laboratóriá a učebne FPV UKF v Nitre4 ★★
Cyklistický chodník ESC-Podlavice Banská Bystrica - Mesto Banská Bystrica Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľčianky6

Vestník 12. apríl 2018 (2018/72)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
CNC pevnolátkový vláknový laser - Pro mont ms, s.r.o. Laser na vaporizáciu prostaty20 ★★
Čerstvé, chladené mäso bravčové, hovädzie, divina - Centrum účelových zariadení, Stredisko pre verejnú správu Mäsá - hovädzie a bravčové a ostatné druhy mäsa, čerstvé alebo chladené mäsá a mäsové výrobky20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Radoslav Petrulák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Jaňák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Suško Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 201719 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 201720 ★★★
Predmety osobnej starostlivosti - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková Xerografický papier a papierové hygienické výrobky??  9 ★★
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti HALDY - PLUS, spol. s r.o. obstaraním nových inovatívnych technológií - HALDY - PLUS, spol.s r.o. Firma DOLECKI Arkadiusz Dolecki Kúpa inovačnej výrobnej linky14 ★★
Nová prevádzkareň spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. - JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Vybudovanie syrárne v spoločnosti VKM, s.r.o.14
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - stavebné práce - SLUŽBA mestský podnik Stropkov Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce20 ★★★
Rast konkurencieschopnosti začínajúcej spoločnosti ALCAST - Aluminium Foundry, s.r.o. zavedením inovatívnych výrobných technológií. - ALCAST-Aluminium Foundry, s.r.o. Zavedenie inovatívnych technológií a rast konkurencie schopnosti spoločnosti K & M Innovation, s.r.o13
Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov - Obec Malý Slavkov Rekonštrukcia materskej školy20 ★★★
Prístrojové vybavenie - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Preprava zásielok vzoriek vôd a pevných materiálov2
Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou.!  6 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 201720 ★★★
Stacionárna elektrická pec - ASL-Tech, s.r.o. Laboratórne pece9
Inovačné aktivity v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. - T E S L A Liptovský Hrádok a.s. „LUXEN“ Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa Ryszard Romankiewicz Kúpa inovačných výrobných strojov17
„Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“ - Mesto Dunajská Streda Komunitné centrum Slavkovce12 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Kľušov - Obec Kľušov Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★★
Revitalizácia MŠ Skalica, Pod kalváriou, Skalica - Mesto Skalica Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – II.časť3
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH - Obec Herľany Obnova obecného úradu Poruba20 ★★★
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup pneumatík a služby pneuservisu.8 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Daniel Kubovčík Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik František Pustý Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefan Kovaľ Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017???  20 ★★★
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CDL, spol. s r.o. - CDL, spol. s r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.8
Mrazene mäso - II - Centrum účelových zariadení, Stredisko pre verejnú správu Mäso mrazené20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing.Marek Habiňák Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-201720 ★★★
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti - Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Dodanie originálnych tonerov, cartridge a pások do tlačiarní a faxov6 ★★

Vestník 11. apríl 2018 (2018/71)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitra a Sládkovičovo na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitra a Sládkovičovo na rok 201720 ★★★
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO61320 ★★★
Realizácia inovácie produkčných procesov v spoločnosti KANOVITS Group s.r.o. - Kanovits Group s. r. o. Technológie do výroby reklamnej polygrafie6 ★★
Prírodné drvené kamenivo - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Prírodné drvené kamenivo??  20 ★★
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny13 ★★★
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec - Mesto Hlohovec Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, ich zimná údržba a zber zmesového odpadu zo zberných nádob.20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu – Dobšiná - Mesto Dobšiná Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turík20 ★★★
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa - Obec Cinobaňa Obnova Materskej školy20 ★★★
Inovácia výroby spoločnosti MOLITAS, spol. s r.o. - MOLITAS, spol. s r.o. Technológie na spracovanie recyklovanej PUR peny3 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dušan Kvočák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 201720 ★★★
Prekladateľské služby - Sociálna poisťovňa, ústredie Prekladateľské a tlmočnícke služby16 ★★★

Vestník 10. apríl 2018 (2018/70)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obväzy a zdravotnícky materiál2
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Farby, laky, tmely a pomocný materiál4
Prístavba pracoviska CT, NOÚ - Národný onkologický ústav Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce15 ★★
Opasky popruhové - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Opasky popruhové3 ★★★
Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu - Obec Vernár Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača“2
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice - Obec Tvrdomestice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Nižný Mirošov20 ★★★
Kultúrny dom – prístavba Novoť - Obec Novoť Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce20 ★★★
Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami10 ★★★
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ - Obec Imeľ „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“2 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-201720 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa - Obec Veľká Čausa Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v Patinciach20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Maroš Pacalaj - LES PORTAL Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2017.14 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Miloš Mišiak-LESA Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-201720 ★★★
„Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského v Dunajskej Strede“ - Mesto Dunajská Streda Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Bátke5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefánia Jaňáková Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-201720 ★★★
Prolongácia licencií softvéru SAS - Štatistický úrad Slovenskej republiky Prolongácia licencií softvéru SAS16 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Róbert Hrmo Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 201712 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Varga Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 201720 ★★★
Zimný štadión - Chladenie - TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Malý zimný štadión, Veľký Krtíš1
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky - Mesto Nováky Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba20
Technológia využitia odpadového tepla z výroby ľadovej vody - AGRO TAMI, a.s. Mátl & Bula spol. s r.o. Nákup rolby pre úpravu ľadovej plochy10 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Iveta Vinarčíková Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-201720 ★★★

Vestník 9. apríl 2018 (2018/69)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Stravovacie služby20 ★★★
Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti METALING, spol. s r.o. - METALING, spol. s r.o. Inovácia technológií v spoločnosti Anton Homola – HOMOLA team6
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Poľany - Obec Poľany Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súpisné číslo 211/6, Slanec - Obec Slanec Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY SÚP. Č. 19520 ★★★
Materská škola a telocvičňa v Obci Banka - Obec Banka Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca - rekonštrukcia strechy telocvične20 ★★
Modernizácia verejného osvetlenia - Obec Rovinka Modernizácia verejného osvetlenia v obci Miloslavov s použitím LED technológie20 ★★★
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno - Mesto Brezno Rekonštrukcia miestnych komunikácii (ulica Alszer a Sóspuszta)4
SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia - Mesto Svätý Jur Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce.20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok - Obec Oravský Podzámok Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★★
Inovatívna technológia na spracovanie a výrobu hrubozrnných koreniacich zmesí - Mäspomix, s.r.o. Poradenstvo pri spracovaní, implementácii a následnom audite žiadostí pri realizácii OP Doprava na roky 2007 - 20135
Technológia na výrobu inovatívnych pečených zemiakových snackov - McLLOYD´S s.r.o. Stanislav Mašek Rekonštrukcia linky na výrobu zemiakových vločiek5 ★★
Hydraulické ruky - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Hydraulické ruky17 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Buzica - Obec Buzica Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov20 ★★★
Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany - Mesto Veľké Kapušany RevitalBau, a.s. Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208 - Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Rekonštrukcia obecnej cesty19 ★★★

Vestník 6. apríl 2018 (2018/68)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákup monočlánkov, batérií a akumulátorov7 ★★★
Prevádzka informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Prevádzka informačných systémov NDS2 ★★★
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla20 ★★★
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov - Obec Sačurov Ing. Tibor Latko LAROKS Zberný dvor19
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká - Obec Ivanka pri Dunaji Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Matičná, Stoka Pri Trati9 ★★★
Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede - Gastro DS, s.r.o. Rekonštrukcia strechy jedálne a kuchyne MF SR20 ★★
Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica - Evanjelické gymnázium Rekonštrukcia strechy telocvične20
Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA I/78 Námestovo - prieťah20 ★★★
„Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizácia“ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Realizácia stavby „Registratúrne stredisko UKF v Nitre"9
SKVALITNENIE ÚČELOVEJ MONITOROVACEJ SIETE VÚVH NA SLEDOVANIE ZNEČISTENIA V PODZEMNÝCH VODÁCH - Výskumný ústav vodného hospodárstva GEOFIZYKA Toruń S.A. Karotážne merania a ďalšie služby spojené s testovaním vrtov7
Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity - Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Rekonštrukcia športového a oddychového areálu v obci Čechy6
Inovatívne technológie EmbraCo - Embraco Slovakia s.r.o. Inovatívne technológie EmbraCo5 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Mariana Tullová, EUROLES Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre.20 ★★★
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV - Východoslovenská distribučná, a.s. IRMAOS SILVAS S.A. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ10 ★★★
Linka na priemyselné spracovanie dreva - HOLDES , spol. s.r.o. Priemyselný park v meste Gelnica20 ★★
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Interiérové vybavenie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s20 ★★★

Vestník 5. apríl 2018 (2018/67)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zabezpečenie trvalých a analytických činnosti v oblasti elektronických komunikácií v r. 2017 – 2020 - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Výskumný ústav spojov, n.o. Národná tabuľka frekvenčného spektra a harmonizácia informácií o využívaní frekvenčného spektra v EÚ4 ★★
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci - Mesto Kráľovský Chlmec Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Materskej školy Ul. Ľ. Kossutha v Kráľovskom Chlmci - II. etapa20 ★★
Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov3
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rybník - Obec Rybník Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves20 ★★
Reklamné a marketingové služby spojené s implementáciou Liptovskej regionálnej karty a značky Liptov - REGION LIPTOV, oblastná organizácia CR Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Reklamné a marketingové služby spojené s obstaraním a implementáciou Liptovskej regionálnej karty a značky Liptov1 ★★★
Stolová horizontálna vyvrtávačka - RP HUJO spol. s r.o. FERMAT GROUP a. s. CNC horizontálna stolová vyvrtávačka3 ★★

Vestník 4. apríl 2018 (2018/66)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Výstavba materskej školy v obci Uzovce - Obec Uzovce Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom - Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV v okruhu plynových kotolní Mier 2, 3 a rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne PKT 1, Spišská Nová Ves3
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu20 ★★★
ZŠ Budimír_Telocvičňa - Obec Budimír Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - Nitra, Novostavba telocvične.20
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Lakšárskej Novej Vsi - Obec Lakšárska Nová Ves Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy zateplením ZŠ Starý Tekov20 ★★
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA od 1.4.2018 do 31.3.2019 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA19 ★★★
Poľnohospodárska činnosť v k.ú. Želiezovce v rokoch 2018-2019. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2 014 - 2 01513 ★★★
4-farbový ofsetový tlačiarenský stroj s príslušenstvom - ALUPRINT, s.r.o. Ofsetový papier a kartón na tlačiarenské účely20 ★★
Horizontálne vyvrtávacie a frézovacie centrum - Strojárne SK, s.r.o. TOS VARNSDORF a.s. Horizontálny, frézovací a vyvrtávací stroj CNC s príslušenstvom4 ★★★
Inovácia výroby v spoločnosti TZB Global, s. r.o. - TZB Global, s.r.o. Podpora inovácií v spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.13 ★★
CNC pevnolátkový laser - OXYWISE, s.r.o. Laser na vaporizáciu prostaty20 ★★
CNC sústruh - OXYWISE, s.r.o. CNC sústruh20 ★★★

Vestník 3. apríl 2018 (2018/65)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Kompostáreň Handlová - Mesto Handlová BLUETECH, s.r.o. Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky20 ★★
Dodanie strojných zariadení pre projekt: Rozšírenie výroby gumo-kovových výrobkov spoločnosti MIKON spol. s r.o. - MIKON, spol. s r.o. Husky Injection Molding Systems, S.A. Dodávka a inštalácia vstrekolisov a súvisiacich zariadení na výrobu plastových výrobkov2 ★★
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. - DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši - Obec Malý Horeš Obnova obalových konštrukcií obecného úradu20 ★★★
5 osé frézovacie centrum - Central Europe Machining & Assembling Company, s. r. o., v skratke CEMAC, s. r. o. CNC frézovacie a vŕtacie centrum6 ★★
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie - ENERGO-SK, a.s. Dodávka elektrickej energie pre mesto Galanta20 ★★★
Nákup CNC rezacieho stroja- KOVSTOL s.r.o. - KOVSTOL s. r. o. Obstaranie laserového rezacieho zariadenia13 ★★
Zvyšovanie inovačných kapacít v spoločnosti CELPO spol. s r.o. - Celpo spol. s r.o. Inovácia a zefektívnenie výroby spoločnosti CELPO spol. s r. o.4
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Riad trojdielný nerezový.3 ★★★
Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom - technické vybavenie - Mesto Brezová pod Bradlom Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča20 ★★
Zvýšenie inovatívnych kapacít spoločnosti zavedením inovatívnej technológie do výroby - LVC media s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie do výroby20 ★★

Vestník 23. marec 2018 (2018/59)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Priestorové mobilné skenovacie a meracie zariadenie, notebook na ovládanie zariadenia s vyhodnocovacím softvérom a softvérom na ďalšie spracovanie a export získaných dát - Slavka Marečková SCANFORM 3D Modernizácia infraštruktúry pre vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach10
Zvýšenie kapacity materskej školy nadstavbou - Obec Boleráz Nadstavba materskej školy v Špačinciach20 ★★★
Dolný Kubín OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žilina, ul. Predmestská 1613 OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu20 ★★★
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec - Mesto Hlohovec Ing. Ivan Kováč - IMK Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k. ú. Šaľa20 ★★★
Dodávka inovatívnej technológie - CASTILL,s.r.o. FERMAT GROUP a. s. Obstaranie CNC obrábacieho stroja20
Komárno OR PZ, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky LC Komárno14 ★★
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o. - CIPI, s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.15 ★★★
Materiál železničného zvršku - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri odstraňovaní následkov poveternostných vplyvov počas zimného obdobia6

Vestník 22. marec 2018 (2018/58)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach - Tepláreň Košice, a.s. Dodávka tepla a teplej vody pre ZŠ Nejedlého 81
Inovácia v ťažkom strojárstve – Infraštruktúra2 - Global Industry Solution, s. r. o. Milan Magula - Mima Odstránenie havarijneho stavu obvodového plášťa Ťažkých laboratórií8
Remeselná prvovýroba detských drevených hračiek – dodávka strojov a zariadení - Innergy s.r.o. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 201720
Zberný dvor v obci Dubovany - stavebné práce - Obec Dubovany Zberný dvor Malinovo20 ★★★
Inovácia technologického procesu výroby klampiarskych a zámočníckych prvkov - OXA, s.r.o. Nákup technológií na výrobu strešnej krytiny, strešných a klampiarskych prvkov2
Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove - Mesto Bardejov Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zast. MHD na sídl. III.5
Nákup technologickej linky na výrobu asfaltu - FEDAN, s.r.o. Obaľovačka asfaltu20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese - Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik Ján Galanda ml. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na LPM Ulič, š.p., LS Klenová!!!  20 ★★★
Správa, budovanie a údržba verejnej zelene na sídliskách Mier, Západ a Tarča v meste Spišská Nová Ves na rok 2018 - Mesto Spišská Nová Ves Údržba zelene Spišská Nová Ves Správa, budovanie a údržba verejnej zelene na sídliskách Mier, Západ a Tarča v meste Spišská Nová Ves9 ★★★
Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami - Dopravný úrad Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami5 ★★★
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Juh, Rajec - BINEKO, spol. s r.o. Výmena rozvodov ÚK na sídlisku JUH, stavebný objekt SO 411
Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec - Mesto Kráľovský Chlmec Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Rekonštrukcia komunikácie, chodníka a spevnených plôch, ulica Povstalecká, Ľubica - Obec Ľubica Rímskokatolický kostol20 ★★
Dodávka elektrickej energie - Mesto Žilina Dodávka elektrickej energie20 ★★★
Technológia na modernizáciu výrobnej linky určenej na zhodnocovanie odpadu – drevnej piliny - EkoPellets Slovakia, s.r.o. Nákup drevných pilín z mäkkých ihličnatých drevín - smreku, max. 5 % jedľa. Požadované kvalitatívne vlastnosti pilín budú spĺňať nasledovné technické parametre: Priemerná vlhkosť: 40 % Obsah kôry: maximálne 0,5% obsahu Čerstvosť pilín: maximálne jeden týždeň od porezu dreva Frakcia materiálu: piliny s frakciou 0 5 mm Podiel väčších častí dreva do 5 % Piliny musia byť biele a nemôžu obsahovať kôru (max. 0,5 % obsahu)4 ★★★
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti KONTROLTECH, s.r.o. - KONTROLTECH, s.r.o. Prístroje na meranie elektrických veličín1
Technické a technologické zariadenie Giraltovce - Mesto Giraltovce Zánovné vozidlo na zvoz odpadu6
Dodanie technológie pre zberny´ dvor pre združenie obcí Viesky - Združenie obcí Viesky Zberný dvor odpadov Petrova Ves20 ★★★
Technika do zberného dvora mesta Bojnice - Technické služby, príspevková organizácia mesta Zberný dvor Zemianske Sady20 ★★★

Vestník 21. marec 2018 (2018/57)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky10 ★★★
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania - Obec Kaluža Zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien Kultúrneho domu Bojná20 ★★
Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti na roky 2017- 2019 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Realizácia prieskumu "Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti 2014"1 ★★★
Servisný skúšobný stend pre hydraulické čerpadlá a hydromotory - TBH Technik,s.r.o Obstaranie hydraulických zariadení2
Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave - Hlavné mesto SR Bratislava Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Hankovce20 ★★
Rozšírenie funkcionality, optimalizácia a konsolidácia systému podpory prevádzky IT služieb - Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie prevádzky, údržby a rozšírenie národného portálu CR SR - www.slovakia.travel (NUTIS)1
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pranie bielizne20 ★★★
Stavebné a technologické práce pri výstavbe KS05 Lakšárska Nová Ves - eustream, a.s. Súbor LC Chminianska Nová Ves4
Komunitné centrum – Ladislavov dvor - Mesto Levice Komunitné centrum v Muráni4
Inovácia procesu obrábania prírodného a umelého kameňa - VEKAM, s.r.o. TGS Nástroje-stroje-technologické služby spol. s r.o. Precízny stroj na obrábanie miniatúrnych SWSS súčastí3
Výrobná linka na automatizované vzorové prešívanie a orezávanie textilných poťahov na matracové jadrá - MATERASSO Slovakia s.r.o. Orezávanie a výrub stromov1
Obstaranie 3 ks kontajnerov do zberného dvora – Obec Búč - Obec Búč Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)???  20 ★★★
Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom obecného úradu - Obec Čierne Kľačany Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom Obecného úradu4
Termálne centrum v Galante - realizácia detských zábavných vodných atrakcií - Mesto Galanta Termálne kúpalisko Nové Zámky – realizácia detských zábavných vodných atrakcií4 ★★★
Zvodidlá, Smerové stĺpiky s príslušenstvo, úchyty na smerové koly, odrazky - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Cestné smerové stĺpiky vrátane príslušenstva4 ★★

Vestník 20. marec 2018 (2018/56)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia horárne Biely kríž, Svätý Jur - I.Svätojurská, akciová spoločnosť Oprava sociálnych zariadení na ŠD Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava3
Oprava strechy ZŠ Dončova - Mesto Ružomberok Stavebné úpravy základnej školy Klačno v Ružomberku20 ★★
Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti2
Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Rekonštrukcia komunikácií v obci Dlhá nad Kysucou.1
Obnova technologického centra - Pečovská Nová Ves - J.R.G. s.r.o. Zateplenie obvodového plášťa ZŠ a MŠ20 ★★★
Mechanický lis pre postupové nástroje - SACELEST s.r.o. Nákup zariadení pre spoločnosť FF Systembau, s.r.o.8
OR PZ Nové Zámky, stredisko služobnej kynológie – výstavba objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Terénne vozidlá pre služobnú kynológiu2
Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2017 - Poľnonákup TATRY, a.s. Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2015 - opätovné otvorenie súťaže č. 16 ★★★

Vestník 19. marec 2018 (2018/55)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove - Mesto Štúrovo Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Svätý Peter20 ★★
Inovácia výrobných technológií v spoločnosti RP HUJO spol. s.r.o. - RP HUJO spol. s r.o. Obstaranie hydraulických zariadení14 ★★
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Bzovík - Obec Bzovík Multifunkčné ihrisko Vrakúň5
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica - Obec Ľubica Haniska úprava miestnych komunikácii Rekonštrukcia ul. Martinská.20 ★★★
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky CENTRÁLNY MONITORING PREVÁDZKY13 ★★

Vestník 16. marec 2018 (2018/54)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Montáž a servis komunikačných zariadení20 ★★★
KANALIZÁCIA OBCE RATNOVCE - Obec Ratnovce Odvádzanie a čistenie odpadových vôd.20
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Nábytok pre UPJŠ v Košiciach20 ★★★
KANALIZÁCIA OBCE GOLIANOVO - DOBUDOVANIE - Obec Golianovo Odvádzanie a čistenie odpadových vôd.20
Manipulačné logistické pracovisko - TOMARK, s.r.o. Automatický logistický buffer a prekladač vrátane príslušenstva4
Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti VALDOINVEST, s.r.o. – dodávka lisov - VALDOINVEST, s.r.o. Bolex, s.r.o. Automatizovaná linka na výrobu polystyrénových výliskov2
Realizácia inovačných opatrení zavedením novej výroby v spoločnosti SAVE-TECH, spol. s.r.o. - SAVE-TECH, spol. s.r.o. „LUXEN“ Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa Ryszard Romankiewicz Kúpa inovačných výrobných strojov6 ★★
Heliport FN Nitra – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - Fakultná nemocnica Nitra Heliport FN Nitra – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť15
MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN - Technické služby mesta Tvrdošín Obnova mestskej plavárne v Trebišove – I. etapa4
Nadstavba materskej školy, Horné Orešany - Obec Horné Orešany Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Stavebné úpravy budovy Vzdelávacieho a rehabiltačného centra prokuratúry SR Krpačovo, sanácia terás, plochých striech a drevených obkladov. - Krajská prokuratúra Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma Zastrešenie terasy domu smútku2
Nákup nových samozberných zametacích veľkokapacitných vozidiel s príslušenstvom - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových samozberných zametačov.5 ★★
Veľkoformátová tlačiareň - LVC s.r.o. Technológie do výroby reklamnej polygrafie5

Vestník 15. marec 2018 (2018/53)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - tovary - Obec Gabčíkovo Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov20 ★★★
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných porastov - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Ovocný sad - stroje a zariadenia20 ★★★
Bytový dom 14 b. j - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV - Obec Podhorie Výstavba 16 b.j. - nájomné byty a technická vybavenosť v obci Jakubany - blok B20
Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec - Mesto Hlohovec Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch20 ★★★

Vestník 14. marec 2018 (2018/52)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa20 ★★★
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. obstaraním inovatívnej technológie - IK Steel, spol. s r. o. CNC plazmové rezacie zariadenie na rezanie plechov3
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR. - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Rekonštrukcia strechy jedálne a kuchyne MF SR3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí!  12 ★★★
Zariadenie pre laserové označovanie výrobkov III - iMACHINES s.r.o. OZNAČOVANIE SLUŽOBNÝCH CESTNÝCH VOZIDIEL PRÍSLUŠNOSTI K POLICAJNÉMU ZBORU ZVLÁŠTNYMI VÝSTRAŽNÝMI SVIETIDLAMI (vrz)5
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie20 ★★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Vrbovce - Obec Vrbovce Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★
Zberný dvor v obci Oravská Jasenica - stavebné práce - Obec Oravská Jasenica Zberný dvor odpadov Petrova Ves20 ★★★
Zateplenie objektov ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava - Základná škola Ing. Viliam Čech Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti PREMETAL MON, s. r. o.13
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce - Mesto Košice Upratovacie a čistiace služby2
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK RPIC Prešov Strategické ekonomické štúdie pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 262202201832
Výroba prefabrikátov- plošné prvky - PREFA invest, a.s. Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre potreby Urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.1
Inováciou produktu k rozšíreniu o výrobnú činnosť spoločnosti FOURLEAF s.r.o. - FOURLEAF s.r.o. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti6
Vybavenie a modernizácia štúdia rádia rusyn FM - Rusyn Media RPIC Prešov Strategické ekonomické štúdie pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 2622022018320 ★★

Vestník 13. marec 2018 (2018/51)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Vysokoúčinné laserové zariadenie pre priemyselné čistenie materiálov - RESTAURO-Arte s.r.o. Laserový diaľkomer4
Guľové uzávery DN 300 - DN 1400 - eustream, a.s. Franz Schuck GmbH Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400.12 ★★★
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“ - Obec Vlčany Zber a preprava komunálneho odpadu v obci Kráľov Brod20 ★★★
Vybudovanie prevádzky na výrobu dvojvrstvového kartonážneho materiálu - Ing. Róbert Haburaj Vysekávací valcový automat2
Modernizácia výrobnej linky pre spoločnosť ROFIS, s.r.o. - Rofis, s.r.o. Spodná fréza6
Dodanie bezpečnostných intravenóznych kanýl, infúznych súprav a bezihlových ventilov - Fakultná nemocnica Trnava Bezpečnostná intravenózna kanyla pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice10 ★★★
Vybudovanie previnovacej prevádzky pre veľkorozmerové papierové baly - Harona s.r.o. Dodávka rezačky papiera a laminovacieho stroja14 ★★
Lieky ATC skupiny L04AA23 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA3420 ★★★
Rozvoj informačného systému OCP a nové funkcionality - DLHOPIS, o.c.p., a.s. Úprava Finančného informačného systému pre slovenské verejné vysoké školy16 ★★
Novostavba telocvične pre ZŠ v Obci Široké - Obec Široké Telocvičňa pre ZŠ Ružomberok - Černová20 ★★

Vestník 12. marec 2018 (2018/50)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nemocnica akademika Ladislava Dérera: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Oprava hygienických priestorov NCHK Nemocnice Akad. L. Dérera15
Rekonštrukcia cesty a chodníkov Palárikovo - Obec Palárikovo Rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5818 Vaďovce20 ★★
Śportová hala Hlboká. - Mesto Nitra Rekonštrukcia športovej haly Snina20 ★★★
Podkrovné byty Tíllia – Zateplenie - Mesto Lipany Ing. Viliam Čech Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti1 ★★
Materská škola Buzica - stavebná časť - Obec Buzica Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)" - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - Trenčiansky samosprávny kraj Národná sústava povolaní III.!  9
Denný stacionár pre seniorov - zateplenie - Obec Hrabovec nad Laborcom Rekonštrukcia ČOV Borša9 ★★
Diverzifikácia výroby C2i na výrobky pre aerospace 3 - c2i s.r.o. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre Riadiaci orgán2 ★★
Diverzifikácia výroby C2i na výrobky pre aerospace 4 - c2i s.r.o. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre Riadiaci orgán2 ★★
Diverzifikácia výroby C2i na výrobky pre aerospace 2 - c2i s.r.o. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre Riadiaci orgán2 ★★
Diverzifikácia výroby C2i na výrobky pre aerospace 1 - c2i s.r.o. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam pre Riadiaci orgán2 ★★

Vestník 9. marec 2018 (2018/49)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Košele, viazanky k lesníckym rovnošatám - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Košele a blúzky pre PrV a návrh kodifikačných údajov podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. Časť predmetu zákazky č. 1 - Košele, Blúzky, Bundokošele. Časť predmetu zákazky č. 2 - Košele poľné7 ★★
Vybudovanie zberného dvora v obci Kovarce - Obec Kovarce Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou -dodanie techniky20 ★★★
Novostavba Materskej školy v obci Mojš - Obec Mojš Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské16
Prístavba materskej školy Hraň - rozšírenie kapacity - Obec Hraň Rozšírenie kapacít Materskej škôlky v Smoleniciach20 ★★
LEZECKÉ CENTRUM - Inováciou k pohybu - TOP VISION, s.r.o. Revitalizácia centra obce Lužianky9 ★★
Portálové obrábacie centrum - ARTEMIS PRODUCTION s. r. o. Stroje JMK s.r.o. Malé 5-osé obrábacie centrum14 ★★
PRÍSTAVBA NOVÉHO PAVILÓNU MATERSKEJ ŠKOLY A VYTVORENIE DETSKÉHO IHRISKA - Obec Vavrečka Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky, Holíč - Mesto Holíč Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa20 ★★
Tunelový umývač na automobilovom podvozku - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vysokozdvižná plošina na automobilovom podvozku5 ★★
Nákup nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových univerzálnych nosičov pracovných prídavných zariadení s príslušenstvom.!  5 ★★
Inovácia procesu výroby lisovacích foriem v spoločnosti Kovorob, s.r.o. - Kovorob, s.r.o. GF Machining Solutions s.r.o. CNC elektroerozívny hĺbiaci stroj2 ★★
Dodávka plynu pre objekty Slovenskej pošty, a.s. na roky 2018 až 2020 - Slovenská pošta, a.s. DODÁVKA PLYNU PRE THS SAV!!  20 ★★

Vestník 8. marec 2018 (2018/48)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Vojenská úverová preprava nákladov po železnici - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Vojenská preprava nákladov po železnici2 ★★★
Zriadenie komunitného centra v obci Turňa nad Bodvou - Obec Turňa nad Bodvou Ing. Pavel Korol - KG-STAV Rekonštrukcia komunitného centra Ulič - 1. etapa10 ★★★
Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBa - Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy5 ★★★
Zabezpečenie Rekonštrukcie, Prevádzky a Údržby Sústavy Verejného Osvetlenia a Cestnej Svetelnej Signalizácie Mesta Pezinok - Mesto Pezinok Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia Košice, údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 201612 ★★
Dodávka inovatívnych technológií - Delta-ML, s.r.o. Nákup technologických zariadení9 ★★
Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplínskej Teplici - Obec Zemplínska Teplica Prístavba k materskej škole20 ★★
Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 - Mesto Piešťany Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta20 ★★★
Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti RADVIL - STAV, s.r.o. - RADVIL - STAV, s.r.o. Dodávka a montáž plnoautomatickej umývacej linky pre NBS.16
Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné motorové vozidlá - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Pozáručné opravy a údržba osobných motorových vozidiel továrenských značiek BMW, NISSAN a MERCEDES.17 ★★
Poskytnutie prístupových práv k elektronickým informačným zdrojom - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Thomson Reuters INC Prístupy do elektronických informačných zdrojov - databáz Web of Science (WoS), Current ContentsConnect(CCC), Essential Science Indicators (ESI), Journal Citation Reports (JCR), Biosis Citation Index (BCI)3 ★★
Programovanie elektronického riešenia pre vernostné programy - Erlia, s.r.o. Nákup 8 kusov elektronického terčového zariadenia na 10m a 50m6 ★★
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou pre VšZP - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav20 ★★★

Vestník 7. marec 2018 (2018/47)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce - Mesto Košice Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava7
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 - MK Dr.I.Markoviča v Novom Meste nad Váhom - Mesto Nové Mesto nad Váhom Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská1
Obstaranie technologickej linky na výrobu rafinovaného sójového oleja - GAMOTA JR s.r.o. Linka na výrobu makového oleja20 ★★★
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Modulárny ethernetový prepínač s príslušenstvom.4 ★★
Serverové technológie a zálohovacie systémy pre pracoviská UNB - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Servery a príslušenstvo!  6
VÝSTAVBA KOMPOSTOVISKA v MESTE STRÁŽSKE - Mesto Strážske BLUETECH, s.r.o. Obecné kompostovisko Senné - obstaranie techniky8 ★★★
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška - Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Bánovce nad Bebravou - dodanie techniky!  20 ★★★
Dodávka náhradných dielov a inštalácia: Silikónový detektor vrátane príslušenstva pre lineárny urýchľovač ONCOR Impression Plus - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Náhradný diel: Klystron kit, k lineárnemu urýchľovaču Siemens ONCORR Impression Plus.6 ★★★
Mrazené mäso - I. - Centrum účelových zariadení, Stredisko pre verejnú správu Mäso mrazené20 ★★★
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany - technológia - Mesto Piešťany Kompostáreň BRO10 ★★★
Obstaranie technického vybavenia pre triedený zber komunálnych odpadov - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová Ves20 ★★
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic20 ★★★
Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Drietoma - Obec Drietoma Výstavba zberného dvora - Oravská Polhora20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Mesto Fiľakovo Komplexná obnova kultúrneho domu v obci Bukovce!  20 ★★
Oprava chodníkov a miestnych komunikácií v meste Sobrance - Mesto Sobrance Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a odvodnenie v obci Vyšný Klátov!  20 ★★★
Vybudovanie obecného komunitného centra v obci Holumnica - Obec Holumnica Komunitné centrum Slavkovce20 ★★★
Vybudovanie obecného komunitného centra v obci Chrasť nad Hornádom - Obec Chrasť nad Hornádom Komunitné centrum Slavkovce19 ★★★
Vybudovanie komunitného centra – Šarišské Jastrabie - Obec Šarišské Jastrabie Komunitné centrum Slavkovce20 ★★★
Výroba výrobkov šachtového a rúrového programu pre kanalizácie - PREFA invest, a.s. Výroba a plnenie liehovín, výroba a plnenie pochutín, výroba a plnenie octu - technologické vybavenie3
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. 5. apríla 190, Bánovce nad Bebravou - Mesto Bánovce nad Bebravou Obnova bytového domu zameranú na zníženie energetickej náročnosti budov20 ★★★

Vestník 6. marec 2018 (2018/46)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou - Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. Hydraulické ruky20 ★★★
Rovinná brúska a 3-osá CNC fréza. - KOVIN, s.r.o. Obrábacie stroje10 ★★★
Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor - Obec Lúč na Ostrove Zberný dvor Padáň8
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom18 ★★★
„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno" - Mesto Komárno Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno3 ★★
Komunálna technika pre spoločnosť NKS, s.r.o. - Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Zberové vozidlo a hákový nakladač20 ★★★
Zateplenie a rekonštrukcia Materskej škôlky Kopčany – pavilón 1 - Obec Kopčany Rekonštrukcia materskej škôlky20 ★★★
Kolesový traktor s integrovaným pevne zabudovaným bezpečnostným systémom s min. 6-cestného zabezpečenia s príslušenstvom - Obec Lužianky Lesný traktor20 ★★
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS3 ★★
Obnova miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve obce Habovka - Obec Habovka Obnova povrchov miestnych komunikácií20 ★★
Zberný dvor - Mošovce - Obec Mošovce Eko Dvor Brestovec20 ★★★
Inovácia produktov a výrobného procesu spoločnosti LOCKER spol. s r.o. - LOCKER spol. s r.o. TOS VARNSDORF a.s. Horizontálny, frézovací a vyvrtávací stroj CNC s príslušenstvom2
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy - Mesto Hlohovec Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP3 ★★
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN - Obec Varín Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Arboristické orezy vo verejnej zeleni - Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Údržba verejnej zelene na území mesta Prešov11 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Obec Dubník Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Nižný Mirošov!  20 ★★★
Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa - Obec Torysa Karná - rekonštrukcia regulácie potoka v intraviláne obce20 ★★★
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline - Mesto Žilina Nadstavba tretieho podlažia budovy materskej školy20 ★★
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Prístavba VÚZ Bystrina4 ★★
Cyklotrasa Brezno – Valaská - Mesto Brezno Cyklotrasa Močiar – Rimavské Janovce.1
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v objekte firmy DREMONT spol s r.o. - DREMONT spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov (2) - Obec Kručov Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Tisinec20 ★★★
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského v KNM - Mesto Kysucké Nové Mesto Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce20 ★★★
Rozšírenie kapacít MŠ Lietavská Svinná - Babkov - Obec Lietavská Svinná - Babkov Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest10
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR.20 ★★
Košele a blúzky - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície AST DESIGN, zastúpený Mgr Andrea Stuchlíková - AST Design, Košele a blúzky8 ★★★
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline - Mesto Žilina Nadstavba tretieho podlažia budovy materskej školy20 ★★★
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži3 ★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Krivany - Obec Krivany Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★
Technológia pre zberný dvor v obci Sikenička - Obec Sikenička Obstaranie strojno-technologického vybavenia - Obec Dedina Mládeže20 ★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Vrakúň - Obec Vrakúň Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★
REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 - Trnavská teplárenská, a.s. Rekonštrukcia komunikácií Bžany11 ★★
Doručovanie dokladov formátu ID1 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Doručenie dokladov ID16 ★★★
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Zabezpečenie servisných a systémových služieb pre informačný systém Fabasoft5 ★★
Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur - Západoslovenská distribučná, a.s. Nitra - 2x110kV káblové vedenie16
Zberný dvor - technologie - Mesto Hlohovec Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Modernizácia technologického zariadenia spoločnosti artluk plus, s.r.o. - artluk plus, s.r.o. JaR DIGITAL - kuželky, bowling s.r.o. Kolkáreň Rakovice - dodávka a montáž technológie.6 ★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Dexterity, s.r.o. - Dexterity s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tradip, s. r. o.10
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti eTwo, s.r.o. zavedením inovatívnych softvérových produktov - eTwo s.r.o. Podpora a údržba softvérových produktov pre IS ŠP7
Komunálna technika v rámci projektu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva - Studienec, Kompostáreň“ - Mesto Detva Komunálna technika11
Zberný dvor v obci Radošina - Technológia - Obec Radošina Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Obecné komunitné centrum v obci Chrasť nad Hornádom - Obec Chrasť nad Hornádom Komunitné centrum Kecerovce20 ★★★
Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu OBECNÉHO ÚRADU SPOLU S KULTÚRNYM DOMOM (2) - Obec Prestavlky M - SILNICE a.s. Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková20 ★★★
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“ - Obec Zemianska Olča „Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky vo Veľkých Kosihách“20 ★★
Obecné komunitné centrum v obci Holumnica - Obec Holumnica Komunitné centrum Kecerovce20 ★★★
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa - Mesto Šaľa Radovan Šulák - MOWERS-TEAM Zabezpečenie zimnej údržby mesta Šaľa20 ★★★
Komunitné centrum – Šarišské Jastrabie - Obec Šarišské Jastrabie Komunitné centrum Kecerovce20 ★★★
Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o. - TITAN - Tatraplast, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o., zavádzaním nových inovatívnych technológií15
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky – dodávka kontajnerov - Obec Lužianky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - stavebné práce?  20 ★★

Vestník 5. marec 2018 (2018/45)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Kardioplegické sety s príslušenstvom - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom12 ★★★
Nákup farmaceutického komprimátora prášku (EVO) - BIOMIN, a.s. Zariadenie na vyhodnocovanie veľkosti častíc práškov7 ★★
Zberný dvor - Trávnik - Obec Trávnik Zberný dvor-Mošovce20 ★★★
„Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo“ - Obec Tomášikovo Zberný dvor odpadov Petrova Ves20
Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov - Obec Drienov Komunitné centrum Kecerovce20 ★★★
I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY - UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.T. ŠEVČENKA - UL. MLYNSKÁ - Mesto Bardejov I/50 a I/18 Michalovce križovatka20 ★★
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 TRAKKER 6x6 a CAS30 T815-7 6x6 - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Generálne opravy sypacích nadstavieb3
Ultrasonograf - USG - MEDI M&M s.r.o. Obstaranie USG prístroja8 ★★★
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 201616 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LukCom s.r.o. zavedením systému M.A.I.A. - LukCom s.r.o. Hardvér a softvér5
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. - Fagor Ederlan Slovensko, a.s. KMA Umwelttechnik GmbH Odsávacie zariadenia na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov3 ★★
Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov - Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina19
REŠTAUROVANIE OBRAZOV - Slovenská národná knižnica CEIBA s.r.o. Reštaurátorský a konzervátorsky materiál5
Služby mobilného operátora - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora10 ★★★
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Kreditné karty na čerpanie pohonných hmôt6 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu SO 02 Blok C,D Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilinskej univerzity20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu SO 01 Blok A,B Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilinskej univerzity20 ★★★
Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb - Tepláreň Košice, a.s. Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania10 ★★
Rovinná brúska a 3-osá CNC fréza - KOVIN, s.r.o. Obrábacie stroje10 ★★★
Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec - technické vybavenie - Mesto Lučenec Jozef Harvan-Staviva obchodný sklad Humenné Nákup tovarov pre svojpomocnú výstavbu 3 rodinných domov v osade Podskalka4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu karotíd - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu?  20
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na mechanickú trombektomickú liečbu periférneho tepnového a žilového systému a periprocedurálny kaválny filter - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu18

Vestník 2. marec 2018 (2018/44)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Prečín - Obec Prečín Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Zateplenie objektov školy / SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov SPŠ8 ★★
Nákup zemného plynu – PSO 118 - Mesto Stará Ľubovňa Nákup zemného plynu – PSO 61720 ★★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Beňuš - Obec Beňuš Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit - Technické služby mesta Svit Motorová nafta a pohonné látky20 ★★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka - Obec Divinka Intenzifikácia triedeného zberu v obci Trenčianske Stankovce19 ★★★
Výstavba zberného dvora - Oravská Polhora - Obec Oravská Polhora Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20 ★★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ťapešovo - Obec Ťapešovo Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. D2-068 nad diaľnicou D2, Sekule - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev.č. 11-232 nad traťou ŽSR, Brodno6 ★★★
VÝROBNÉ PROSTRIEDKY NA ŠITIE ODEVOV A ODEVNÝCH VÝROBKOV - PAVANNA, spol. s r.o. Pranie a chemické čistenie odevov a výrobkov textilných materiálov4
Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou - Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - stavebné práce20 ★★★
Vechec - Riešenie bezpečnostnej situácie na ceste II/576 - Obec Vechec Riešenie bezpečnostnej situácie na štátnej ceste III 018233 v obci Jastrabie nad Topľou - II. Etapa2
Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. Sklabiná - Obec Sklabiná Nájomné byty v radovej zástavbe rodinných domov - Svodín7
Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti Cable Connect s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie - Cable Connect s.r.o. Firma DOLECKI Arkadiusz Dolecki Kúpa inovačnej výrobnej linky1
Hydraulický ohraňovací lis s nástrojmi a príslušenstvom - GASTRO-HAAL, spol. s r.o. CNC hydraulický ohraňovací lis11 ★★
Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu vy´robou TAP v katastrálnom území obce Záborské - stavebná časť - Technické služby mesta Prešov a.s. Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov II20 ★★
Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava – Nové Mesto - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Rekonštrukcia strechy telocvične20 ★★
Zberný dvor Patince - Obec Patince Zberný dvor-Mošovce20 ★★★
Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy - Obec Horná Súča Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach - Reedukačné centrum Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Koprivnica!  20 ★★
„Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Plášťovce“ - Obec Plášťovce Zberný dvor v obci Ružindol20 ★★
Obstaranie strojov pre kompostovisko v obci Kolbovce - Obec Kolbovce Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o.17 ★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Trenčianska Turná - Obec Trenčianska Turná Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★

Vestník 1. marec 2018 (2018/43)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark, Tr. SNP 1, Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rozšírenie rozsahu stavebných prác v rámci investičnej akcie: Stavebné úpravy lôžkového oddelenia časti B, C; rekonštrukcia: nadstavba a prístavba VOÚ časti B,C; vrátane dodávky zobrazovacej zdravotníckej technológie1
Bytový dom - Oravská Polhora - Obec Oravská Polhora Novostavba bytového domu v obci Zborov nad Bystricou7 ★★
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v objekte firmy DREMONT spol s r.o. - DREMONT spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★
Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D1 – 326 Korytné - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-230 Belá.20 ★★★
DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina20 ★★
Inovačné opatrenia v spoločnosti LIAZ, s.r.o. - LIAZ, s.r.o. „LUXEN“ Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa Ryszard Romankiewicz Kúpa inovačných výrobných strojov1
,,Rekonštrukcia budovy školskej jedálne" Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a ,,odvetranie kuchyne" - Trenčiansky samosprávny kraj SO 01 – Rekonštrukcia budovy školskej jedálne2
Zvýšenie kapacity miest MŠ v Budmericiach - Obec Budmerice Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Nákup systému kvapalinovej chromatografie - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup plynových chromatografov7 ★★★
Zavedenie výroby oceľových krúžkov pre potreby automobilového priemyslu v spoločnosti FR Trade, s.r.o. - FR Trade, s. r. o. CNC sústruh!!  6
Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne - MARBOX, s.r.o. S.A.F. Praha spol. s r.o. Lakovňa s odsávacími stenami3 ★★
Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce - Obec Letanovce Obnova obecného úradu Poruba20 ★★★

Vestník 28. február 2018 (2018/42)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory informačných technológií. - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Obnova podpory pre informačné technologie20 ★★
Zariadenie na zebezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor - Obec Lúč na Ostrove Zberný dvor Padáň12
Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I - Tepláreň Košice, a.s. Komplexné investorsko-inžinierske činnosti vo výstavbe TEKO - časť 44
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora v obci Rovné - Obec Rovné Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o.20 ★★
Vybudovanie strediska na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu spoločnosťou INGEMAR s.r.o. - SO 02 Triediaca hala komunálneho odpadu - ROMAG spol. s r.o. Vývoz komunálneho odpadu, separovaných zložiek komunálneho odpadu z obce Lieskovec20 ★★
Integrovaná recyklačná linka pre separáciu, čistenie, úprávu, filtráciu a regranuláciu materiálov na báze polyolefínov, predovšetkým odpadov z HDPE - ROMAG spol. s r.o. Recyklačné centrum - Snina (tovary)1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Jarok - Obec Jarok Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica20 ★★★
Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Taktické oblečenie6 ★★★
Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno - Mesto Komárno Modernizácia verejného osvetlenia na území mesta Trnava10
Pranie bielizne - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Pranie bielizne20 ★★★
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného odpadu obce Moravské Lieskové - Obec Moravské Lieskové Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň – technológia - Mesto Stará Turá Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča20 ★★
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného odpadu obce Oravské Veselé - Obec Oravské Veselé Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného odpadu obce Mojzesovo - Obec Mojzesovo Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20
Technická vybavenosť zberného dvora v obci Malý Krtíš - Obec Malý Krtíš Obstaranie strojno-technologického vybavenia - Obec Dedina Mládeže20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Emil Šefár Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina20 ★★★
Chodníky v meste Turzovka - Mesto Turzovka Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta - 1.časť!  20 ★★★
Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora - Obec Suchá Hora Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Terapeutický röntgen - Univerzitná nemocnica Martin Extrakorporálny litotriptor2 ★★★
Moderné technológie pre inováciu procesov a produktov spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. - CHETRA SK, s.r.o. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti20
Inovácia výroby spoločnosti JAP, s.r.o. - JAP, s.r.o. Zavedenie vyspelej technológie kyslíkového a plazmového tvarového rezania v spoločnosti DRC, s.r.o.18 ★★

Vestník 27. február 2018 (2018/41)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Výstavba materskej škôlky a rekonštrukcia kuchyne - Obec Hôrka Rekonštrukcia materskej škôlky20 ★★★
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne – časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou - Mesto Stará Turá Kompostáreň BRO16 ★★★
Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3 - U. S. Steel Košice, s.r.o. Odprášenie Úpravne uhlia2
Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične - Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice Zateplenie a oprava konštrukcii telocvične pri ZŠ Svinná20 ★★★
Komunitné centrum Hermanovce - Obec Hermanovce Komunitné centrum v Muráni2
Trnkov protipovodňové opatrenia - Obec Trnkov Protipovodňová ochrana ZB Solisko20 ★★
Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice - Obec Vojčice Stavebné práce, Kompostáreň-Holíč2
MOBILNÝ OPERÁTOR - Slovenská inšpekcia životného prostredia Služby mobilného operátora9 ★★★
Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec - Obec Babinec MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa - Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Koprivnica!  20 ★★
Rekultivácií plôch formou frézovania - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Rekultivácií plôch formou frézovania16 ★★★
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš - Mesto Liptovský Mikuláš Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky v obci Pavčina Lehota4
Zberný dvor v obci Veľké Dvorníky - Obec Veľké Dvorníky Zberný dvor Cífer20 ★★★
Materská škola - Ďurkov, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity - Obec Ďurkov Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III-3822-HS - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★★
Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily. - MAFIS PROPERTY s.r.o. Záchranná stanica Pieniny5
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o. - SINO s. r. o. FERMAT GROUP a. s. Inovácia výrobného procesu spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o.5 ★★
4 x 4 B. J. RATKOVÁ - stavebné práce - Obec Ratková Nájomné byty v obci Prenčov20 ★★★
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera - BUKÓZA INVEST spol. s.r.o. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves20
Zvýšenie triedeného zberu v obci Kováčovce - Obec Kováčovce Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča20 ★★
Systém sledovania spotrebiteľského správania s využitím umelej inteligencie - EZRA s.r.o. Prístroje na meranie3
Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou - Obec Turňa nad Bodvou Výstavba výrobno-prevadzkového objektu2
Investície do technologických vozidiel s pohonom všetkých kolies na odvoz dreva z miesta - FLORETKY s.r.o. Nákladný automobil na odvoz dreva11 ★★
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA STRÁŇAVY - Obec Stráňavy Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20
Zberný dvor obec Ostratice – dodávka techniky - Obec Ostratice Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Obstaranie materiálno-technologického vybavenia zberného dvora - obec Mníchova Lehota - Obec Mníchova Lehota Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★★
Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka - Obec Dolinka TIMX Kft. Obstaranie techniky pre prevádzku bioplynovej stanice20
Inovačné aktivity spoločnosti V I K O spol. s r.o. - V I K O spol. s r.o. Zvýšenie inovačných aktivít v spoločnosti Niva Expo, spol. s r.o. pomocou technologického zariadenia na výrobu dvierok2
ZBERNÝ DVOR-STREDA NAD BODROGOM - Obec Streda nad Bodrogom Zberný dvor odpadov Petrova Ves20 ★★
"KOMUNITNÉ CENTRUM KRAVANY - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU" - Obec Kravany Komunitné centrum Slavkovce20 ★★★
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Zníženie energetickej náročnosti budov MSÚ Rimavská Sobota!  20

Vestník 26. február 2018 (2018/40)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Inovatívne technológie v spoločnosti Slavia Industries, a. s._II - Slavia Industries, a.s. Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií - 115
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok!  20 ★★★
Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky s dovozom na miesto dodania - Obec Zákamenné Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky17 ★★★
Prefabrikované betónové stanovištia pod výkonové transformátory a tlmivky - Západoslovenská distribučná, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. Výkonové transformátory13 ★★
ST. NICOLAUS a.s. - nákup inovatívnej technológie - ST. NICOLAUS a.s. Linka na plnenie liehovín10 ★★★
Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou TAP v katastrálnom území obce Záborské - Technické služby mesta Prešov a.s. Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov II20 ★★
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti ANEKO SK, a.s. obstaraním nových inovatívnych technológií - ANEKO SK, a.s. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o., zavádzaním nových inovatívnych technológií20 ★★
I/13 Veľký Meder-Medveďov, projektová dokumentácia - Slovenská správa ciest Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP) a20 ★★
Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove - Mesto Hurbanovo Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma Zateplenie kultúrneho domu, obec Ochtiná!!!  20 ★★
Novostavba Telocvične ZŠ a MŠ Jeséniova 54, Bratislava – Nové Mesto - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Rekonštrukcia strechy telocvične20 ★★
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa. - Mesto Kežmarok Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – výstavba cyklotrasy - časť Kežmarok - Huncovce, úsek v k.ú. Kežmarok.2 ★★★
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Malacky - II. etapa - Mesto Malacky Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ochtiná20 ★★★
Revitalizácia parku Ľudové námestie - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Rekonštrukcia centrálnej časti obce Slanec20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca20 ★★★
Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici - Obec Zemplínska Teplica Komunitné centrum v Muráni5
Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom - Obec Vrbová nad Váhom Zateplenie objektu materskej školy v Tužine20
Rekonštrukcia budovy mestského úradu v Spišskom Podhradí - Mesto Spišské Podhradie RevitalBau, a.s. Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš20 ★★★
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin - Mesto Martin Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin18 ★★★
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet13 ★★★
Inovácia výrobného procesu spoločnosti GEMOR Fashion s.r.o. - GEMOR Fashion s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku SAFE TIME, spol. s r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby1
Cyklistická trasa CMZ-Biela hora - Mesto Michalovce Cyklotrasa Váhovce16 ★★
Výstavba miestnych komunikácií, výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Družstevná pri Hornáde - Obec Družstevná pri Hornáde Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Lúčka!  20 ★★★
Zberný dvor Hrabušice - Obec Hrabušice M - SILNICE a.s. Zberný dvor - Častkovce20 ★★
Materská škola Lapášik – dostavba nevyužívaných priestorov ZŠ Veľký Lapáš - Obec Veľký Lapáš Prístavba a stavebné úpravy materskej školy Liptovské Sliače20 ★★
Zberný dvor na území obce Chotín - Obec Chotín Zberný dvor-Mošovce20 ★★★
Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ zapríčinených cudzím zavinením.6 ★★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija - Obec Veľká Čalomija Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Oščadnica11 ★★
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolné Vestenice - Obec Dolné Vestenice Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ondrej Kubinec Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka20 ★★★
Podpora, údržba a rozvoj APV FOND - Štátny fond rozvoja bývania Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JPV, APV OAS, APV CDS a APV ePortal16 ★★
Podpora inovácií v spoločnosti Trendwood-twd, s.r.o. - Trendwood-twd, s.r.o. „Moderná technológia výroby nábytku – Trenab, s.r.o.“20 ★★★
Snežné pásové vozidlo s príslušenstvom - Športový klub Štrba Snežné pásové vozidlo s príslušenstvom4 ★★★
Moderné technológie pre inováciu procesov spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. - dielňa - CHETRA SK, s.r.o. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti20 ★★
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability - Slovenská agentúra životného prostredia Geocart CZ a.s. Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami v katastrálnom území Mesta Skalica3
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou - Mesto Vranov nad Topľou Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo20 ★★★
Pozáručné opravy hydraulických zariadení špeciálnych automobilov - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Hydraulické ruky20 ★★★
Prieskumné hydrogeologické vrty, hydrodynamické skúšky a geofyzikálne práce - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Vypracovanie hydrogeologického posudku v objekte Ferdiša Kostku v Stupave2
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Kežmarok – dodanie techniky - Mesto Kežmarok Nákup technológie pre separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov20 ★★★
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu„Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky” - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prístrojové vybavenie1
Nákladné auto na odvoz dreva s pohonom všetkých kolies s príslušenstvom - RIAVA CORPORATION, s. r. o. Nákladný terénny automobil17 ★★
Zberný dvor odpadu v obci Pata - Obec Pata Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince20 ★★★

Vestník 23. február 2018 (2018/39)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline - Mesto Žilina Ražňany, Materská škola, Obnova hospodárského pavilónu20 ★★★
Obchodná akadémia, Ružomberok – Rekonštrukcia – stavebné úpravy a zateplenie telocvične - Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia strechy telocvične7
Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline - Mesto Žilina Nadstavba tretieho podlažia budovy materskej školy20 ★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Holice - Obec Holice Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★
Výsadba pôvodných druhov drevín a ich povýsadbová starostlivosť - Bratislavské regionálne ochranárske združenie Modernizácia fariem - výsadba - EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.20 ★★
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej - Mesto Handlová Product Assistance s. r. o. Zvýšenie konkurencieschopnosti modernizáciou hrubej deliacej linky1
Materská škôlka v obci Malý Slivník - časť stavebné práce - Obec Malý Slivník Muránska Dlhá Lúka - Modulová materská škola20 ★★
Separovaný zberný dvor Trávnica - Obec Trávnica Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby20 ★★
Ekodvor a kompostáreň v obci Plášťovce - Obec Plášťovce Eko Dvor Brestovec20 ★★★
HNsP Trstená- Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie- rekonštrukcia a modernizácia - Žilinský samosprávny kraj Stavebné úpravy priestorov internej ošetrovacej jednotky – ambulancií na oddelenia JIS HNsP, Trstená, hl. pavilón - 1. poschodie1
PDÚ Zvolen - rekonštrukcia - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa, ústredie modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave2
Nadstavba tretieho podlažia budovy materskej školy - Mesto Senec Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba20 ★★★
Myjava OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stavebné úpravy na SPŠ Myjava1
Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica - úprava Lesníckeho -potoka7
Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy - Záchranná služba Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - Ochranné odevy a súvisiace distribučné služby20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín - Obec Ložín Zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien Kultúrneho domu Bojná20 ★★
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota - Obec Rudnianska Lehota Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu Nová Vieska20

Vestník 22. február 2018 (2018/38)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
KOMUNITNÉ CENTRUM KRAVANY - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - Obec Kravany Komunitné centrum Slavkovce20 ★★★
Nadstavba 2 x 6.b.j. pre rómskych občanov – stavebné práce - Obec Veľká Lomnica Prestavba a nadstavba KD Čierne s vytvorením 12 B.J.11
Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO603 - TR 110/22 kV PP a LC Sereď - Západoslovenská distribučná, a.s. Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR, príslušníkov VÚ 1049 Sereď, ÚVP Topoľčany a ÚVN Ružomberok v stravovacom zariadení VÚ 1049 Sereď5
Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici - Mesto Prievidza REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU – NIŽNÁ PISANÁ20 ★★
Zavedenie nových technológii - H & H Slovakia, s.r.o. LABORTECH, s.r.o. Nákup Univerzálneho trhacieho stroja s príslušenstvom a inštrumentovaného kladiva s príslušenstvom12
Technológia pre zberný dvor Modrany - Obec Modrany Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata5
Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble - VEPOS, spol. s r.o. Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba20
Laser na vypaľovanie papiera - Creative Decor, s.r.o. Laser na vaporizáciu prostaty20 ★★★
Zberný dvor - technologie - Obec Horná Krupá Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Podpora a rozvoj existujúceho integrovaného informačného systému Ministerstva obrany SR16 ★★
Zberný dvor v obci Kosorín - Obec Kosorín Zberný dvor Spišské Podhradie20
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť18 ★★★
RTG prístroje a C-ramená - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Digitálny RTG prístroj!!  20
Inovácia procesu v pivovare MARTINs - SAWPI, s.r.o. Softvér pre podporu verejného obstarávania!!  9
Vývoj a výroba linky pre produkt ASPHALTNET a prislúchajúceho softvéru - NOVAS MACHINERY s.r.o. Nákup modernej pekárenskej technológie k rozšíreniu sortimentu výrobkov18
Vstrekovací lis - Synthotec Slovakia s.r.o. MAPRO spol. s.r.o. Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - Press s.r.o.13 ★★
Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o. - INVEST SERVIS, s.r.o. Ing. Tibor Latko LAROKS Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti20 ★★
Opakovaná úradná skúška VTZ tlakových skupiny A písm. b) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických v objektoch a zariadeniach MV SR?  10 ★★★
Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavba a prestavba objektu MŠ - Obec Nededza Rozšírenie kapacity archivačného zariadenia EMC Centera4
DOPRAVA DREVA - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odvoze dreva na OZ Levice, LS Želiezovce!!!  20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208 - Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY SÚP. Č. 19520 ★★★

Vestník 21. február 2018 (2018/37)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Tisinec - Obec Tisinec Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ J. Lajčiaka14 ★★
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici - technické a technologické vybavenie (r. 2017) - Technické služby Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce20 ★★
Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051 – 002 v obci Kysucký Lieskovec - Žilinský samosprávny kraj „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “15
Zhotovenie multifunkčného športového ihriska - Obec Krahule MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE20 ★★
Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Činnosť stavebného dozoru pri výstavbe protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení I.3
Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Rozšírenie areálu predškolskej výchovy Rohožník20 ★★
Predĺženie cesty - Obec Krahule Inžinierske siete pre IBV Krahule urbanistická lokalita č. 42, 4311
Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo I. etapa - Mesto Hlohovec Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok4
Fontána ČSA Banská Bystrica - Mesto Banská Bystrica Námestie Velčice10 ★★
Bytový dom 8 b.j. Leles - stavba - Obec Leles Ing. Viliam Čech Nájomný bytový dom ( 6 bytových jednotiek ) Víťaz20
Rekonštrukcia MŠ Gazdovský rad Šamorín - Mesto Šamorín Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy – Ipeľské Predmostie20 ★★
Výrobná linka pre povrchové úpravy a tepelné spracovanie kovových dielov - HPM HEAT SK, s.r.o. Terče kovové12
Výrobková inovácia v spoločnosti ZTS VVU Košice, a.s. - infraštruktúra - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Rozširovanie pôvodnej a realizáciia novej komunikačnej infraštruktúry siete LAN na daňových orgánoch SR1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu20 ★★★
Vytyčovacie plavidlo - Agentúra rozvoja vodnej dopravy Plavidlo5 ★★★

Vestník 20. február 2018 (2018/36)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu spoločnosti Kipech Production Hotel, s.r.o. - Kipech Production Hotel, s.r.o. CNC segmentová hydraulická ohýbačka plechu s príslušenstvom15
Technologické vybavenie dielne - woods s.r.o. FERMAT GROUP a. s. Obstaranie CNC obrábacieho stroja20 ★★★
Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05 - eustream, a.s. Ocelové rúry pre plynovod Slovensko-Madarsko.10 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice - Obec Čachtice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Čavoj20 ★★★
Adivit s.r.o.-energetické úspory - ADIVIT, spol. s r.o. MK STAVGROUP, s.r.o., Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom12 ★★
Vybudovanie traktu urgentnej medicíny - NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Stavebný dozor pre komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti FnsP Žilina8
Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín) - Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-101 (most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová)13 ★★

Vestník 19. február 2018 (2018/35)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava - Mesto Trnava Námestie Velčice12 ★★
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - prevádzkové súbory - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok“11
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Seredi - Mesto Sereď Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok20 ★★★
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO) - Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov (EVO)20 ★★★
ZpS a DSS Karpatská, Žilina – stavebné úpravy - prístavba lôžkového výťahu - Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia lôžkového výťahu4 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, VC Lozorno a Sološnica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Chudjak, 90052 Kuchyňa 915 Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, VC Lozorno a Sološnica na rok 201720 ★★★
Rohožník zberný dvor odpadov - Obec Rohožník Rekonštrukcia oplotenia celého areálu PL Sučany11 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Košice, LS Svinica na rok 2017 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Sciranko Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Košice, LS Svinica18 ★★★
Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce - Obec Likavka Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce20 ★★★
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY CŠPP - ELOKOVANÉ PRACOVISKO GELNICA - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★
Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec - Obec Čierny Balog Tomáš Dibdiak Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 201817 ★★★
Zberný dvor v obci Ľubica - Obec Ľubica Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom20 ★★★
Servis a údržba predselektívnych systémov - Slovenská správa ciest Servis a údržba dynamických váh nápravových tlakov SUPAWEIGH12 ★★
Zariadenia na tlačiarenskú výrobu - MGM Europe, s.r.o. Automat na zhotovenie knižných dosiek1
Zberný dvor Topoľníky - tovary - Obec Topoľníky Zberný dvor Klin20 ★★
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice - H + EKO, spol. s r.o., Košice Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.16 ★★★
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Osobné automobily20 ★★
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline - Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. CAR ET BUS MAINTENANCE Náhradné diely na autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD)!!!  6
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka - Kyselica.1 ★★★
Výstavba malej kompostárne v obci Kvašov - Obec Kvašov Obstaranie kolesového traktora20 ★★

Vestník 16. február 2018 (2018/34)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zavedenie výroby potravinárskych polotovarov spoločnosti MONA - Family Food, s.r.o. - MONA - Family Food, s.r.o. Opravy velkokuchynských strojov a zariadení9 ★★
VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V MESTE KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Mesto Kráľovský Chlmec Výstavba zberného dvora - Dolná Streda20 ★★★
Dinutuximab beta Apeiron - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Lieky pre biologickú liečbu3
ZBERNÝ DVOR - Obec Mýtna M - SILNICE a.s. Zberný dvor - Častkovce20 ★★★
ZBERNÝ DVOR - Obec Senohrad M - SILNICE a.s. Zberný dvor - Častkovce20 ★★★
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu - Trnavský samosprávny kraj Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov8 ★★
Rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové - Obec Jablonové Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba20 ★★★
AKTUALIZÁCIA KONCEPCIE ROZVOJA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY - Hlavné mesto SR Bratislava Academia Istropolitana Nova Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2010 - 20202
Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade - Žilinský samosprávny kraj Pamiatkový úrad SR Reštaurovanie interiéru Rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/01
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch - Mesto Lipany Rekonštrukcia výťahov II. etapa20 ★★

Vestník 15. február 2018 (2018/33)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného odpadu – obec Vavrišovo - Obec Vavrišovo Zberný dvor Stará Bystrica - technológia20 ★★
Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave - Mesto Trnava Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina!  20
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ VOVÁ VES - Obec Pečovská Nová Ves Zberný dvor Cífer20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova20 ★★
Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, Gelnica - Mesto Gelnica Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
Výstavba zberného dvora v obci Mútne - Obec Mútne Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - stavebné práce20 ★★★
Náhradný diel pre MR - cievka neuro-vasculárna a torso XL cievka - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Dodávka náhradného dielu: Cievka litotriptorovej hlavy pre extrakorporálny litotriptor typ MODULITH SLX F23 ★★
Prešov, PKO – Obnova pamiatky – obnova fasády budovy - Mesto Prešov „Oprava fasády budovy školy a prístavby“17 ★★
Materská škola Dravce - prístavba - Obec Dravce Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce19
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Výmena okien na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch18
Holíč OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Projekt ozdravných opatrení v lesoch AGROMY Holíč20

Vestník 14. február 2018 (2018/32)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nadstavba materskej školy v Bijacovciach - Obec Bijacovce Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 34520 ★★
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia - Trenčiansky samosprávny kraj Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 201820 ★★★
Vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v spoločnosti Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s.r.o - FLOWART, s. r. o. Tvorba pracovných miest v kultúrnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácii v Mestskom hudobnom divadle2
Koľajnice - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" voestalpine Schienen GmbH Koľajnice!  9 ★★★
Dodanie technológie pre zberný dvor obce Zemianske Sady - Obec Zemianske Sady Zberný dvor odpadov Petrova Ves20 ★★★
Podpora podniku do inovácie za účelom rozšírenia výrobných kapacít kovovýroby - EUCOS SK s.r.o. Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít Mäsokombinátu Melek8 ★★
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Katarína Ábelová Zabezpečenie stravy pre klientov Domov seniorov Lamač1
Zberný dvor obec Ostratice - Obec Ostratice Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany14 ★★★
Vybudovanie nových monitorovacích vrtov - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky12 ★★
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zabezpečenie úloh certifikačného orgánu pri výkone certifikačných auditov Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na finančné roky 2010 - 20123 ★★★
Zberný dvor Dunajská Streda - tovary - Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Zberný dvor Klin20
Technické zhodnotenie stavu a predĺženie počtu letových hodín hlavného reduktora VR-14 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dopravný úrad Zabezpečenie vykonania letových overovaní letových pozemných informačných systémov (LPIS) a rádiolokačnej techniky protivzdušnej obrany5 ★★
Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu - PROFIFOREST s.r.o. MKS GmbH Inovácia produktu v spoločnosti TATRA TEXTIL, s.r.o. - VÝROBNÁ LINKA4
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb - Slovenská technická univerzita v Bratislave Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb!  15 ★★
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľov a prevzatia záruky za odchýlku - Mesto Partizánske Nákup elektrickej energie20 ★★
Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach - Mesto Levice Martinské centrum pre biomedicínu - projektová dokumentácia6 ★★
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1ks) a OTK (1ks) - Univerzitná nemocnica Martin Extrakorporálny litotriptor17 ★★
Automatický počítačom riadený valcovací rámovací stroj na výrobu ľahkých oceľových rozchodníkových rámov vrátane CAD licencie - STOFINGSTAV, s.r.o. DELICOM s.r.o. Študijne pomôcky - IKT1
Lieky ATC skupiny B02BD02 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
Lieky ATC skupiny L01XE27 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
Nájomné bytové domy D – Jelša a E – Osika v Tatranskej Lomnici - Mesto Vysoké Tatry 2 x 8 b. j. nájomné bytové domy A/I a A/II, Andovce!  20 ★★★
Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov práškovými farbami s príslušenstvom - TECHNOV, s.r.o. Peter Purgat Striekacia linka na povrchovú úpravu kovových a nekovových výrobkov práškovou farbou13 ★★
Zberný dvor Nitrianske pravno, s.r.o. - tovary - Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Dodávka technológie pre spoločnosť URBÁRI, s.r.o.!  12
Rekonštrukcia mostov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★★
Modernizácia zberného dvora v Ilave - tovary - Mesto Ilava Obstaranie kolesového traktora20
Zberný dvor Veľké Úľany - tovary - Obec Veľké Úľany Dodanie technológie pre zberný dvor Miloslavov.20
Novostavba bytového domu 6.b.j., Hrabovec nad Laborcom I. - Obec Hrabovec nad Laborcom Ivan Zelina DAN-ZEL Bytový dom - 12 b. j., Liptovský Peter20 ★★★
Inovácia výroby v spoločnosti Artweger, spol. s r.o. - Artweger, spol. s r.o. Husky Injection Molding Systems, S.A. Dodávka a inštalácia vstrekolisov a súvisiacich zariadení na výrobu plastových výrobkov5 ★★★
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce - Obec Gabčíkovo Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - stavebné práce20 ★★
Nájomný bytový dom č. 1 a 2 Galanta ul. Esterházyovcov - Mesto Galanta 2 x 8 b. j. nájomné bytové domy A/I a A/II, Andovce20 ★★★
Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves - Obec Opatovská Nová Ves Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Mašková20 ★★★
CYKLOTRASY MESTA DUBNICA NAD VÁHOM - Mesto Dubnica nad Váhom Rekonštrukcia komunikácií Bžany11 ★★
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM - Mesto Dubnica nad Váhom Prístavba materskej školy Nová Dedinka formou modulov20 ★★★
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB - Žilinský samosprávny kraj Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB20 ★★★
Cateringové služby pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie cateringových služieb.5 ★★

Vestník 13. február 2018 (2018/31)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma - Obec Gemerská Poloma Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o. - SYNKLAD ENERGY, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobno–prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J, spol. s r.o.20 ★★
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu - Obec Lastomír Zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien Kultúrneho domu Bojná20 ★★
Rekonštrukcia a modernizácia krytov vybraných komunikácií v meste Čadca. - Mesto Čadca Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina16
Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu obce Bara - Obec Bara Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce.20
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ BUDOVY V SPOLOČNOSTI VATILA s.r.o. - VATILA s.r.o. M - SILNICE a.s. Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková17 ★★★
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec - Obec Bukovec Obnova a zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu Krížovany20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín - Obec Ložín Zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien Kultúrneho domu Bojná20 ★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Rúbaň - Obec Rúbaň Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč (VO2)20 ★★
Zateplenie Špeciálnej základnej školy Vtáčkovce - Špeciálna základná škola Vtáčkovce Ing. František Jendroľ STAVPOČ Vykonávanie opráv a rekonštrukcií na objektoch Žilinskej univerzity v Žiliine20 ★★
Výstavba zberného dvora v obci Mútne - Obec Mútne Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - stavebné práce20 ★★★
Výstavba malej kompostárne v obci Kvašov - Obec Kvašov Obstaranie kolesového traktora20 ★★
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček - Obec Lesíček E-RAN Slovakia spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci20 ★★★
Zberný dvor Topoľníky - tovary - Obec Topoľníky Zberný dvor Klin20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany - Obec Chynorany Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Čavoj20 ★★★
Bytový dom - 26 b.j., Čereňany - Obec Čereňany Ivan Zelina DAN-ZEL Bytový dom - 12 b. j., Liptovský Peter20 ★★★
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - TopSoft BSB, s.r.o. IKT - Pozáručný servis zariadení4 ★★★
Posilnenie konkurencieschopnosti technologickou inováciou v spoločnosti CENTEX RS, spol. s r.o. - CENTEX RS, spol. s r.o. Dodanie technológií pre projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MONTA Žilina, s.r.o. prostredníctvom inovácie segmentu strojárskej výroby".2
Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity MŠ v Trenčianskej Turnej - Obec Trenčianska Turná Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy - Mesto Krásno nad Kysucou Rekonštrukcia turistickej chaty a areálu Slaná Voda4
Zberný dvor na separáciu odpadu obce Moravské Lieskové - Obec Moravské Lieskové Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby20 ★★★
Zberný dvor na separáciu odpadu obce Oravské Veselé - Obec Oravské Veselé Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby20 ★★★
Zberný dvor odpadov Petrova Ves - Obec Petrova Ves Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Zberný dvor – Bánov - Obec Bánov Zberný dvor Spišské Podhradie!  20 ★★★

Vestník 12. február 2018 (2018/30)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokum. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD) - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebnéh13 ★★
Outsourcing pri zbere žiadostí o víza - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Koncesia na poskytovanie stravovania Fakultnej nemocnice Trnava1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves - Obec Záhorská Ves Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v obci Čiližská Radvaň20 ★★★
CNC 5 – osé obrábacie centrum - SCHILLER spol. s r.o. 5 osé CNC obrábacie centrum20 ★★★
Cyklistický chodník Nitra – Vráble III. etapa - Nitriansky samosprávny kraj II. etapa modernizácie IKT, sieti a prístrojovej techniky9
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy - Mesto Šahy Dodanie zberovej techniky a technológie pre zavedenie systému tatranského separovaného zberu biologicky rozložitelného odpadu20 ★★
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru objednávateľa - MH Invest, s.r.o. Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu I/61 Trenčín - most20 ★★
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch - Obec Herľany Obnova obecného úradu Poruba20 ★★★
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o. - SPINEA Technologies s.r.o. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek Kmeňové bunky2
Linka pre aseptické plnenie tekutých injekcií - MEDICPRODUCT, a.s. KHS GmbH Aseptická linka do výrobného závodu v Rajeckej Lesnej4
Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zákon č. 91/2016 Z. z., 1. - 3. etapa - Generálna prokuratúra SR Dopracovanie IS GP SR_zákon č. 91/2016_nultá etapa4 ★★
Prestupný dopravný terminál Svätý Jur - Mesto Svätý Jur Rekonštrukcia a dostavba terminálu M. R. Štefánika v Bratislave - výstavba terminálu10 ★★
Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumen. na ponuku (DP), výkon autor. dozoru (AD) a výkon koordinátora dokum. (KD) pre R2 Bátka - Figa - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebnéh13 ★★★
Napojenie novej ulice v mestskej časti Biskupice na splaškovú kanalizáciu - Mesto Bánovce nad Bebravou Obecná splašková kanalizácia Košolná 1. etapa20
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká - Mesto Trnava Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave16 ★★
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG - Mesto Bardejov Rekonštrukcia a regenerácia areálu ZŠ a MŠ v Bolešove14 ★★
Monitory vitálnych funkcií - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Pacientské monitory3
CYKLOCHODNÍK TOPLIANSKÁ ULICA, BARDEJOV - Mesto Bardejov Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove8
Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši - Mesto Liptovský Mikuláš BLUETECH, s.r.o. Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky20 ★★
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE - Mesto Bardejov Trebišov - Revitalizácia sídliska Mier4 ★★★
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti ACCARDI EUROPE, s. r. o. - ACCARDI EUROPE, s. r. o. Dodávka strojov a techniky pre spracovanie orechov20 ★★
Lyofilizačná linka - MEDICPRODUCT, a.s. Dodávka a montáž plnoautomatickej umývacej linky pre NBS.20
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu - Nemocnica s poliklinikou Žilina Kardiostimulátory s príslušenstvom10 ★★
Investícia do technologických inovácií pre zvýšenie konkurencieschopnosti existujúceho podniku SL SLOVAKIA, a. s. - SL SLOVAKIA a.s. Nákup moderných výrobných technológii s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti MONTOSTROJ a.s.5
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol - Obec Vinodol Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy3
Diagnostika, metrologická kontrola a kalibrácia skúšobného zariadenia NASK-1-29 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Metrologické služby-kalibrácia meradiel9 ★★
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom - Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom!  9 ★★★
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia - Trenčiansky samosprávny kraj Ing. Ján Gežo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica20 ★★★
Vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenia 8a po vypracovaní DÚR, DSP, Oznámenia 8a po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DUR, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia.9 ★★★
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Osobné automobily20 ★★
Nákup tlačiarenských strojov a zariadení - Rokus, s.r.o. Produkčný tlačový stroj11
Nákup technológií pre PILANA Knifetec s.r.o. - PILANA Knifetec s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.19
Oceľové rúry DN1000 - eustream, a.s. Ocelové rúry pre plynovod Slovensko-Madarsko.!  11 ★★★
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia - Slovenský hydrometeorologický ústav Systémové a technologické zabezpečenie IS ovzdušia14 ★★★
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti2
Veľkoplošný aglomerovaný materiál, doplnky a polotovary z masívu - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dodávka inovatívnych technológií4
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY – Traktor a doplnky - TEKOS,spol. s r.o. Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy9 ★★
Laparoskopy - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Laparoskopický prístroj!  5 ★★
Autobatérie pre potreby DPB, a.s. - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Služby informačnej a dátovej podpory (SIDP) prostredníctvom databáz a počítačového programu ako služby pre orgány a organizácie ÚSŠ.1

Vestník 9. február 2018 (2018/29)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Obec Lazisko Modernizácia a rekonštrukcia objektu č. 15 za účelom zníženia spotreby energií20 ★★
Zberný dvor - Obec Horná Krupá Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy v obci Ludanice - Obec Ludanice Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Obchodná 26, Sečovce20 ★★★
Technické zariadenie na vymrazovanie a zušľachťovanie piva - AlternaTiff, s.r.o. Technológia výroby piva2 ★★
Laser Pevnolátkový (fiber) - EKOM spol. s r.o. Laser na vaporizáciu prostaty13 ★★★
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh SO 500 Kanalizácia-Skalka nad Váhom - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o. Trenčianska Turná KANALIZÁCIA20 ★★
Granulačná linka a separačná linka s expedičným silom - ENVIGEO, a.s. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti E&G-EISEN-STAHL, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie.13
Turčianske Teplice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kysucké Nové Mesto OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti Obecného polyfunkčného domu v obci Radošina - Obec Radošina Rekonštrukcia Obecného domu - zníženie energetickej náročnosti budovy20 ★★★

Vestník 8. február 2018 (2018/28)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia budovy dielní - SOŠ polytechnická, Ružomberok – stavebné úpravy objektu - Žilinský samosprávny kraj Zníženie energetickej náročnosti dielní SOŠ Levice14 ★★
Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s. - Duslo, a.s. Ing. Ivan Martyák - TRADECONSULT Technologické inovácie v spoločnosti APLIK, spol. s r.o!  20 ★★★
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie EHB - Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v Badíne7
Náhradné diely pre vozidlá Záchrannej služby Košice - Záchranná služba Pneumatiky pre vozidlá Záchrannej služby Košice17 ★★
Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec - Mesto Kráľovský Chlmec Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20 ★★★
Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien. - Žilinský samosprávny kraj Zateplenie obvodových konštrukcií a opravy loggií internátu Nová Doba7
Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne - Mesto Dolný Kubín Stanislav Žibek - stavebná firma Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku17 ★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly - ZTS TEES VOS, a.s. - ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly20 ★★★
INTERNÁT A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa - Spojená škola Zateplenie obvodového plášťa ZŠ a MŠ20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach - Mesto Bojnice Zníženie energetickej náročnosti výrobno–prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J, spol. s r.o.20 ★★
ZŠ Vlkanová - Rekonštrukcia 1. NP a adaptácia pôjdu na učebne - Obec Vlkanová Obecný dom Donovaly11 ★★
Vývoj aplikačného vybavenia pre spoločnosť YV, s.r.o. - YV s.r.o. Poskytovanie údržby a podpory aplikačného servisu ISZI8

Vestník 7. február 2018 (2018/27)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz - Obec Boleráz Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turík20 ★★★
Inovatívna výrobná linka na spracovanie doposiaľ nespracovateľného plastového PET odpadu - Ekolumi, s.r.o. ATABA group s.r.o. Technologická linka na recykláciu PET odpadu3
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN – T v regióne Orava - Žilinský samosprávny kraj Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava7
Chirurgické nite na zošívanie rán - Nemocnica s poliklinikou Žilina Chirurgické nite na zošívanie rán7 ★★★
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry) - Slovenská pošta, a.s. Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra!  10 ★★★
Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo - Obec Bardoňovo Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy Jarabina20 ★★
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie - Mesto Ružomberok Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej - II. etapa20 ★★

Vestník 6. február 2018 (2018/26)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou - Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Stavba Obec Šenkvice Nadstavba MŠ20 ★★★
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sihelné - Obec Sihelné Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Vybudovanie kompostárne v obci Družstevná pri Hornáde - Obec Družstevná pri Hornáde Kompostáreň BRO16 ★★★
Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA RUCKSCHLOSS - Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS TOS VARNSDORF a.s. Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum3
Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR s.r.o. - MK MIKOR s.r.o. TEKMA spol. s r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Niva Expo, spol. s r.o. obstaraním inovatívnej technológie.20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa - Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Koprivnica20 ★★
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy budovy školského internátu - zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena podláh19
Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS - Fakultná nemocnica Trenčín Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS 2015-20173 ★★★
Inovácia produktov spoločnosti AVOS TRADE s.r.o. - technológie - AVOS TRADE s.r.o. Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.20 ★★
Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov - Obec Nižný Slavkov V.I.Trade spol. s.r.o. Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Dojč2
5-osé CNC obrábacie centrum portálovej konštrukcie s pevným stolom - LOMAN, s.r.o. Vertikálne CNC obrábacie centrum!  20 ★★
Komárno, Pohraničná ul. OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dolný Kubín OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu17 ★★
Servis univerzitného informačného systému - Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát IS4U, s. r. o. Servis univerzitného informačného sytému1 ★★★
Poskytovanie služieb údržby verejnej zelene a služieb čistoty mesta Žilina. - Mesto Žilina Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno20 ★★
Monitorovanie stavebných objektov - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Spoločné monitorovanie prírodného prostredia v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja zo dňa 19. apríla 19959 ★★
Obstaranie 5-osého portálového obrábacieho centra za účelom zvýšenia kapacity spoločnosti ToMaC s.r.o. - ToMaC s.r.o. FERMAT GROUP a. s. Obstaranie CNC obrábacieho stroja20 ★★
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále - Slovenská správa ciest Správa školiaceho a rekreačného zariadenia (ŠRZ Tále)7 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný Kubín - Mesto Dolný Kubín Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Liptovský Mikuláš20 ★★★
Oprava striech P 4-10, AREÁL UVLF Košice - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach SPOJENÁ ŠKOLA SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV - Sanácia strešnej krytiny plochých striech školy5 ★★

Vestník 5. február 2018 (2018/25)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno - Mesto Brezno Komunitné centrum v Muráni10 ★★
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa - Obec Šarišské Michaľany Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie - BGV, s.r.o. Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce.20 ★★
Dodávka 3 zariadení: 1.Časť: Horizontálna vyvrtávačka CNC 5-osé, 2.Časť: CNC sústruh s frézovacou hlavou, 3:Časť: Verikálne CNC obrábacie centrum 4-osé - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o., zavádzaním nových inovatívnych technológií20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA - Š A M O T K A , výrobné družstvo Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Dodávka liekov - I. etapa - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lieky určené pre parenterálne podávanie pacientovi?  11 ★★★
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním - Mesto Nová Dubnica Uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov20 ★★★
Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia - Obec Ladce Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Višňové!!  20
Bytový dom s polyfunkciou Porúbka - Obec Porúbka Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti20 ★★